10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21. April 2007

● Re­gion­di­rek­tør Øy­vind Aa­sen rea­ge­rer­ge­rer med sin­ne over at Spare­ban­ken Sør nokk en gang er ut­satt for ran. Men den­ne gang var det ikke mil­lion­ran som i 2004. – Jeg ble sint og for­ban­net. Det var den førs­te fø­lel­sen som meld­te seg, sier Aa­sen etter at han fikk vite om ra­a­net i Spare­ban­ken Sørs av­de­ling i Vest­re tre Strand­gate i Kris­tian­sand. Han øns­ker ikke­k­ke å si hvor mye pen­ger som for­svant un­der er ra­net, men det er ikke opp mot de 1,2 mil­lio­ne­ne one­ne som for­svant un­der ra­net i 2004, be­kref­terf­ter Aa­sen. Po­li­ti­ets et­ter­forsk­nings­le­der Geir Han­sen be­kref­ter at ban­ken ble ra­net for et seks­sif­ret ssif­ret be­løp. Beg­ge ra­ner­ne had­de hånd­vå­pen og g be­ord­ret kun­de­ne ti å leg­ge seg ned på gul­vet.

FÆDRE­LANDS­VEN­NEN 21. APRIL 1992

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.