Mang­ler fort­satt spille­til­la­tel­se

Snart to må­ne­der etter at Abu­ba­kar Ibra­him ble hen­tet til Start mang­ler han fort­satt spille­til­la­tel­se.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no

– Vi job­ber med sa­ken. Både NFF og FIFA er på sa­ken. Vi hå­per selv­sagt det ord­ner seg fort, sier Even Øgrey Brands­dal, di­rek­tør i Start.

Ibra­him sier selv at det er in­gen mu­lig­het for at flo­ken lø­ser seg før Start mø­ter Troms­da­len borte søn­dag.

– Er det noe Start får gjort el­ler er det kun for­bun­det og FIFA de­re ven­ter på?

– Det er uten­for vår kon­troll. Vi må bare av­ven­te og se, sier Brands­dal, som ikke leg­ger skju­ler på at det er ir­ri­te­ren­de.

– Det er klart det er frust­re­ren­de. Ikke minst for Abu selv, men vi har fo­kus på de som er til­gjen­ge­lig og at de har le­vert. Så øns­ker vi selv­sagt å ha med Abu.

Ibra­him sig­ner­te for Start 25. fe­bru­ar på La Man­ga etter å ha over­be­vist på prøve­spill.

DET­TE ER PRO­BLE­MET

Kris­ti­an Skjen­num, over­gangs­an­svar­lig i Nor­ges Fot­ball­for­bund, for­kla­rer at FIFA har satt over­gan­gen «på vent».

Pro­ble­met lig­ger i Ibra­hims tid­li­ge­re over­gang mel­lom ni­ge­ri­ans­ke Na­sara­wa Uni­ted og tu­ni­sis­ke CA Bizer­tin.

– Spil­le­ren var tid­li­ge­re re­gist­rert for klubb i Tu­ni­sia. Det er i for­bin­del­se med over­gan­gen fra Tu­ni­sia til Ni­ge­ria at alle for­ma­li­te­ter ty­de­lig­vis ikke var i or­den. Det må de na­tur­lig nok være før den ni­ge­ri­ans­ke klub­ben kan sel­ge/over­fø­re spil­le­ren vi­de­re, skri- ver Skjen­num i en SMS.

Ved to til­fel­ler har Start kon­tak­tet Kjetil Siem, som har topp­jobb i FIFA som pre­si­dent-råd­gi­ver, for å få hjelp.

Han har in­gen­ting di­rek­te med over­gan­ger å gjø­re og har ikke gjort noe i sa­ken. Men Siem kjen­ner rik­tig nok man­ge per­soner i fot­ball-ver­de­nen, og kan kan­skje trek­ke i noen trå­der.

Fædre­lands­ven­nen har vært i kon­takt med Siem som ikke vil in­ter­vjues i sa­ken.

– VANS­KE­LIG FOR MEG

Høyre­kan­ten sy­nes det er kje­de­lig å ven­te på klar­sig­nal.

– Det er vans­ke­lig, for meg for jeg vil spil­le kam­per, men jeg må tak­le si­tua­sjo­ner som det­te når det kom­mer. Jeg tre­ner hardt så jeg kan spil­le på mitt bes­te når jeg blir kamp­klar, sier Ibra­him.

– Når hå­per du å være klar? – Vi hå­per FIFA fik­ser det­te vel­dig snart. For­bun­det i Ni­ge­ria sier de vil hjel­pe. Jeg ten­ker det nær­mer seg. De sa det skul­le skje snart, sva­rer Ibra­him.

Da­ni­el Aase, Ei­rik Wich­ne og To­bias Chris­ten­sen har spilt hver sin kamp på høyre­kan­ten mens Ibra­him har vært util­gjen­ge­lig.

– Jeg hå­per det lø­ser seg in­nen kort tid. Han må gjen­nom de nød­ven­di­ge pro­ses­se­ne. Det er uten­for min kon­troll. Jeg hå­per det kom­mer på plass i lø­pet av noen da­ger, sier Ane­ke At­ta, Ibra­hims agent.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Abu­ba­kar Ibra­him i tre­nings­kamp for Start i fe­bru­ar. Han ven­ter fort­satt på spille­til­la­tel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.