Har fle­re til­bud fra ut­lan­det Det har vært mest fra dans­ke klub­ber, men jeg vil ikke rei­se ut akku­rat nå.

Jea­nett Kris­ti­an­sen (24) har fått man­ge til­bud fra uten­lands­ke klub­ber den­ne se­son­gen. Bak­spil­le­ren ute­luk­ker at hun for­la­ter Vi­pers nå.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

– Jeg blir bare glad for til­bud jeg får og at klub­ber er in­ter­es­sert i meg, sier Kris­ti­an­sen til Fædre­lands­ven­nen.

24-årin­gen spil­te nok en god kamp da Vi­pers vant 27–21 over So­la i den førs­te kvart­fi­na­len i slutt­spil­let ons­dag. Hun sco­ret åtte mål, og ble kå­ret til borte­la­gets bes­te spil­ler.

Klub­ber i ut­lan­det har fått med seg stor­spil­let til bak­spil­le­ren og tatt kon­takt.

– Det har vært mest fra dans­ke klub­ber, men jeg vil ikke rei­se ut akku­rat nå. Jeg er fort­satt bare 24 år og har god tid på meg, sier Kris­ti­an­sen.

Kris­ti­an­sen kom til Vi­pers fra Glass­ver­ket før den­ne se­son­gen, og hun har kon­trakt i ett år til med sør­len­din­ge­ne.

– Har du snak­ket med Vi­pers om å for­len­ge?

– Nei, jeg har ikke det. Jeg ten­ker ikke noe sær­lig på sånt nå. Se­son­gen er snart fer­dig, og jeg har ett år igjen. Jeg sy­nes uan­sett det er vel­dig spen­nen­de med Vi­pers, sier Kris­ti­an­sen.

– Hvor har du lyst å spil­le på sikt?

– Det vet jeg ikke. Jeg har ikke noen sto­re øns­ker, sier bak­spil­le­ren.

Store­søs­te­ren hen­nes, Ve­ro­ni­ca, spil­ler for dans­ke FC Midtjyl­land.

– Vil du spil­le med hen­ne igjen? – Ja, det had­de vært kult i fram­ti­da, sier Kris­ti­an­sen.

– Ikke man­ko på til­bud

Det er pap­pa Hen­ning Kris­ti­an­sen som tar seg av alle hen­ven­del­se­ne.

– Det har ikke akku­rat vært man­ko på til­bud, men Jea­nett har lyst til å være med på rei­sen med Vi­pers, og ut­vik­le seg vi­de­re der, sier han.

Kris­ti­an­sen ble topp­sco­rer for Vi­pers i se­ri­en med sine 131 mål på 21 kam­per.

– Jea­nett har ut­vik­let seg vold­somt, blant an­net i etab­lert an­grep. Hun er i en fin stig­ning og Vi­pers-spil­ler har ikke hast­verk med å dra ut, sier han.

Vi­pers har et mål om å spil­le seg fram til fi­na­len i slutt­spil­let. Vin­ne­ren får di­rek­te­plass til Cham­pions League, mens ta­pe­ren får kva­li­fi­se­ring til sam­me tur­ne­ring.

– Jea­nett har ikke noen grunn til å dra and­re ste­der nå. Hun har am­bi­sjo­ner, og øns­ker å spil­le på A-lands­la­get på sikt. Det lig­ger mye jobb for å kom­me seg dit. Hun er i fin ut­vik­ling nå, og må bare ta in­ter­es­sen fra ut­lan­det som en bo­nus, sier pap­pa Hen­ning.

Sports­lig leder i Vi­pers, Pe­der Lang­feldt, vet at det har vært in­ter­es­se for bak­spil­le­ren.

– Det er nor­malt. Det vil all­tid være in­ter­es­se når spil­le­re le­ve­rer, sier han.

et lag I med­gang

– Hva ten­ker de­re om å for­len­ge kon­trak­ten hen­nes?

– Hun har ett år igjen nå, og det får vi ta når den tid kom­mer, sier Lang­feldt.

– Hva sy­nes du om se­son­gen hun har le­vert?

– Jeg sy­nes hun star­tet kjempe­bra. Hun had­de en dupp i midt­en, og har kom­met seg vel­dig igjen mot slut­ten av se­son­gen. I de sis­te kam­pe­ne har hun vært vel­dig bra. La­get har på man­ge må­ter vært mye bed­re, og det har hjul­pet både en­kelt­spil­le­re og to­ta­li­te­ten, sier Lang­feldt.

Søn­dag spil­les and­re kamp i slutt­spil­let i Aqua­ra­ma. Vi­pers har seks mål å gå på fra borte­kam­pen.

– Vi har et godt ut­gangs­punkt. Jeg er gans­ke trygg på jen­te­ne og la­get, og jeg er sik­ker på at vi kom­mer til å vise oss fra en bed­re side på søn­dag, sier Kris­ti­an­sen.

JEA­NETT KRIS­TI­AN­SEN,

FOTO: TERJE REFSNES

Jea­nett Kris­ti­an­sen var Vi­pers’ bes­te spil­ler i sei­e­ren over So­la ons­dag. Uten­lands­ke klub­ber har meldt sin in­ter­es­se etter bak­spil­le­rens gode se­song.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Pe­der Lang­feldt er sports­lig leder i Vi­pers.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.