Ue­nig­het i Ap om Kr­le-fa­get

De står på hver sin side i stri­den om KR­Le-fa­get, Ap-top­pen An­ni­ken Huit­feldt og stor­tings­re­pre­sen­tant Ka­ri Hen­rik­sen på Aps sør­lands­benk.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JARLE R. MAR­TIN­SEN

De står på hver sin side i stri­den om Kr­le-fa­get, Ap-top­pen An­ni­ken Huit­feldt og stor­tings­re­pre­sen­tant Ka­ri Hen­rik­sen på Aps sør­lands­benk.

– Jeg har møtt en­kel­te krist­ne, også på Sør­lan­det, som me­ner Ar­bei­der­par­ti­et er i ferd med å snu ryg­gen til kris­ten­dom­men. Det er jeg uenig i. Det er vik­tig å be­hol­de K-en i livs­syns­fa­get som et sym­bol på en le­ven­de fel­les­sko­le for alle, sier Hen­rik­sen.

Det vil ikke Huit­feldt - hun vil til­ba­ke til ord­nin­gen slik den var un­der Stol­ten­berg-re­gje­rin­gen.

BLE END­RET

Det var i 2008 at Krl-fa­get (kris­ten­dom, re­li­gion og livs­syn) ble er­stat­tet med RLE (re­li­gion, livs­syn og etikk).

I for­hand­lin­ge­ne med re­gje­rin­gen i 2013 fikk KRF gjen­nom å end­re Rle-fa­get til KR­LE-FA­get, der­med var kris­ten­dom-or­det til­ba­ke.

Det var enig­het om at kris­ten­dom skal ut­gjø­re om­trent halv­par­ten av un­der­vis­nings­ti­den.

– Det­te skjed­de til tross for stor mot­stand i hø­rings­run­den fra man­ge in­stan­ser, in­klu­dert fle­re krist­ne ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner, på­pe­ker Huit­feldt.

MIND­RE TID

Hun tror at å pro­sent­fes­te hvor mye tid man skal bru­ke på kris­ten­dom, be­tyr mer po­li­tisk sty­ring av un­der­vis­nin­gen.

– Jeg er jo ikke uenig i at den krist­ne kul­tur­ar­ven skal ha størst plass i Nor­ge, men re­li­gions­fa­get bør være livs­syn­s­å­pent, sier Huit­feldt som me­ner at det er for­eld­re­ne som skal ha an­svar for re­li­giøs opp­dra­gel­se av bar­na.

– Vil ikke det å fjer­ne K-en ska­pe en av­stand mot KRF som en mu­lig sam­ar­beids­part­ner til en ny re­gje­ring?

– Nei, det tror jeg ikke. KRF har sam­ar­bei­det svært tett med Venst­re i den­ne pe­rio­den som er et par­ti som på fle­re om­rå­der står leng­re unna oss i uli­ke verdi­syn­spørs­mål enn vi gjør, sier Huit­feldt.

VIL HA RO OM FA­GET

Hun for­tel­ler at 19 av 21 i Aps sen­tral­sty­re vil be­hol­de K-en. Slik var det ikke i 2013, da vil­le fler­tal­let fort­satt ha den borte.

– Nå hand­ler det nok mest om ro rundt sa­ken og at det ikke er tids­punkt for å igjen end­re fa­get, sier hun.

Etter at det ble kjent at hun går inn for å fjer­ne K-en har hun fått en god del re­ak­sjo­ner. Hun vi­ser oss en SMS hun har fått der det står hun er er en svi­ker.

«Du er en tra­ge­die og en skam for Nor­ge », me­ner ved­kom­men­de.

– Som jo bare for­tel­ler at det­te er en sak som en­ga­sje­rer, sier Huit­feldt som ikke går i kjel­le­ren av en slik mel­ding.

FLER­TALL FOR K-EN

En rund­tur på Aps sør­lands­benk på lands­mø­tet for­tel­ler oss at det er fler­tall for å be­hol­de K-en.

– Vår krist­ne kul­tur­arv står svært sterkt i Nor­ge. Og jeg tror ikke at det å un­der­vi­se om hva kris­ten­dom er, er eks­klu­de­ren­de over­for and­re livs­syn, tvert i mot, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Odd Om­land.

Det sam­me sier Astrid Hilde som er 3. kan­di­dat på stor­tings­lis­ten foran val­get.

– Den krist­ne kul­tur­arv hand­ler om til­hø­rig­het og hvor vi kom­mer fra, sier hun

UPROBLEMATISK

Første­kan­di­dat i Aust-ag­der, Tellef In­ge Mør­land, går også inn for å be­hol­de Kr­le-fa­get slik det er i dag.

– Det me­ner jeg er helt uproblematisk. Kris­ten­dom er en stor del av vår his­to­rie, sier han.

Han me­ner at å un­der­vi­se mest i kris­ten­dom ikke er å eks­klu­de­re and­re livs­syn.

– Nei, jeg ten­ker at elever fra and­re kul­tu­rer og livs­syn tren­ger å få kunn­skap i hva kris­ten­dom er og hva det be­tyr for Nor­ge, sier han som un­der­stre­ker at un­der­vis­nin­gen ikke må være for­kyn­nen­de på noe vis.

Vest-ag­der Ap har gjort et eget ved­tak om å be­hol­de K-en, det har ikke fyl­kes­par­ti­et i Aust-ag­der gjort.

ROP­STAD: – SKUF­FEN­DE

Krfs stor­tings­re­pre­sen­tant Kjell In­golf Rop­stad sier han er skuf­fet over at te­ma­et rundt KR­LE over­ho­det er oppe på lands­mø­tet til Ap.

– For oss var det en vik­tig sei­er å sør­ge for at halv­par­ten av livs­syns­un­der­vis­nin­gen i sko­len hand­ler om kris­ten­dom. På den må­ten får ele­ve­ne, uan­sett bak­grunn, vite hvor­for vi blant an­net fei­rer påske, sier Rop­stad.

Han und­rer seg hvor­for Ar­bei­der­par­ti­et kun dis­ku­te­rer sel­ve nav­net på fa­get og hvor­vidt K-en skal være med el­ler ikke.

– De sier in­gen­ting om inn­hol­det i fa­get, det er mer­ke­lig, sier Rop­stad.

Han sier han hå­per på sam­me re­gje­ring som i dag etter val­get.

– Men skul­le Ap kom­mer i re­gje­ring, vil vi fort­satt kjem­pe for den­ne sa­ken. Sko­len skal be­stå av mer enn mat­te og norsk. Livs­syn og hva vårt sam­funn er tuf­tet på er minst like vik­tig, sier Rop­stad.

ALLE FOTO: JARLE R. MAR­TIN­SEN

Ap-top­pen An­ni­ken Huit­feldt og Vest Ag­ders Ka­ri Hen­rik­sen er helt uenig i Kr­le-fa­gets fram­tid. Men det går mot at lands­mø­tet vil be­hol­de K-en.

Første­kan­di­dat i Aust-ag­der, Tellef In­ge Mør­land, vil be­hol­de K-en i Kr­le-fa­get.

Stor­tings­re­pre­sen­tant Odd Om­land vil ikke røre Kr­le-fa­get.

Den­ne hat-mel­din­gen til An­ni­ken Huit­feldt vi­ser fø­lel­se­ne som er rundt Kr­le-fa­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.