Vant lit­te­ra­tur­pri­sen

Sør­lan­dets lit­te­ra­tur­pris 2017 går til Jan Kris­tof­fer Dale, Be­rit Eide John­sen og Gus­tav Sætra.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no

Sør­lan­dets lit­te­ra­tur­pris 2017 går til Jan Kris­tof­fer Dale, Be­rit Eide John­sen og Gus­tav Sætra.

– Det er over­vel­den­de og en opp­merk­som­het jeg slett ikke had­de reg­net med, sier en glad Jan Kris­tof­fer Dale. Fre­dag fikk han Sør­lan­dets lit­te­ra­tur­pris for skjønn­lit­te­ra­tur for no­velle­sam­lin­gen «Ar­beids­ne­ver». Pri­sen ble delt ut på Ernst ho­tell i Kris­tian­sand fre­dag for­mid­dag. De to and­re no­mi­ner­te i ka­te­go­ri­en for skjønn­lit­te­ra­tur har vært Hei­di Sæ­var­eid for ro­ma­nen «Slag­side» og Gun­stein Bak­ke for ro­ma­nen «Ha­ven­de».

«Ar­beids­ne­ver» har blitt lagt mer­ke til også uten­for Sør­lan­det. An­mel­del­se­ne har vært gode, og i slut­ten av mars vant Jan Kris­tof­fer Dale Tar­jei Ves­aas’ de­bu­tant­pris for boka.

PUBLIKUMS GUNST

– Jeg had­de ald­ri noen av dis­se pri­se­ne i tan­ke­ne, el­ler den gode mot­ta­gel­sen ge­ne­relt da jeg skrev boka. Det hele har blitt over­vel­den­de for meg, og jeg er selv­sagt både glad og stolt, sier Jan Kris­tof­fer Dale. Han sy­nes det er eks­tra hyg­ge­lig å få en pris som er ba­sert både på pub­li­kums­av­stem­ning og jury­ens vur­de­ring.

– Det gjør at jeg fø­ler det lig­ger mye støt­te i den­ne pri­sen, sier Dale. Jury­en be­skri­ver boka hans slik:

«Over­be­vi­sen­de no­velle­de­but fra ar­bei­der­klas­sen, som skild­rer men­nes­ke­ne og det men­nes­ke­li­ge med både kunn­skap og em­pa­ti. Vå­galt pluss for dia­lek­ten i dia­lo­ge­ne, som fly­ter godt i le­se­rens hode.»

LANDSDELENS IDEN­TI­TET

I klas­sen for fag­lit­te­ra­tur vant Be­rit Eide John­sen og Gus­tav Sætra for to­binds­ver­ket «Sør­landsk skips­fart 1600-1920». Det­te i kon­kur­ran­se med de to and­re nomi- ner­te som var Bjørn Ber­ge med «Lan­de­ne som for­svant» og Kjell Olav Mas­da­len med «Erik Munk, kri­ger lens­her­re og bonde­pla­ger».

– Jeg er vel­dig glad for den­ne pri­sen. Den ty­der på at sjø­far- ten frem­de­les er en vik­tig del av landsdelens iden­ti­tet, sier Be­rit Eide John­sen til Fædre­lands­ven­nen.

AMBISJONER

– Det at dere får pri­sen kan kan- skje også hen­ge sam­men med kva­li­te­ten på boka?

– Det kan ikke jeg si noe om. Men jeg kan si at jeg gle­der meg over at et aka­de­misk ar­beid som det­te lar seg for­mid­le til et all­ment pub­li­kum. Det var det som var am­bi­sjo­nen med den­ne boka, sier Be­rit Eide John­sen. Hun er pro­fes­sor i his­to­rie ved UIA, mens med­for­fat­ter Gus­tav Sætra er første­ama­nu­en­sis ved sam­me in­sti­tu­sjon.

Jury­ens vur­de­ring av vin­ner­bi­dra­get for fag­lit­te­ra­tur ly­der slik:

«Sør­landsk stor­hets­tid knyt­tet til ma­ri­tim næ­ring be­hand­let sam­let og grun­dig over to bind. En frem­stil­ling av skips­far­ten på Sør­lan­det – både på vei opp og ned, over 400 år. Ver­ket rom­mer ikke bare landsdelens øko­no­mis­ke ut­vik­ling knyt­tet til skips­far­ten, men også hvor­dan den fikk kon­kre­te føl­ger for men­nes­kers liv og kul­tur.»

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Pri­se­ne ble delt ut på Ernst fre­dag for­mid­dag. Fra venst­re Gus­tav Sætra, Be­rit Eide John­sen og Jan Kris­tof­fer Dale.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Jan Kris­tof­fer Dale vant sin and­re pris for «Ar­beids­ne­ver».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.