Ny krig i Aren­dal Frp

Stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen rea­ge­rer sterkt på det hun me­ner er et kupp av Aren­dal Frps Face­bo­ok-side.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no -

Stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen me­ner hun er ut­satt for et kupp.

«Hå­per dere vil gå inn å like den nye si­den sty­ret i Aren­dal FRP måt­te opp­ret­te. Den gam­le si­den ble kup­pet av noen Fr­pe­re og bl.a. alle opp­slag om meg ble slet­tet.» , skrev God­ske­sen på sin egen Face­bo­ok­pro­fil tors­dag kveld.

Da had­de le­de­ren av Aren­dal Frp, Bjør­nar Solvei, noen ti­mer tid­li­ge­re opp­ret­tet si­den «Aren­dal Frp Lo­kal­lag». Der la han ut len­ker til sa­ker der han hyl­ler Inge­bjørg God­ske­sen.

Sam­ti­dig end­ret den opp­rin­ne­li­ge Face­bo­ok-si­den til Aren­dal Frp navn til «Aren­dal Frp By­styre­grup­pen», og føl­gen­de for­kla­ring ble pos­tet:

«Hei! FRP er i valg­kamp­mo­dus og den­ne si­den blir nå for­ny­et og for­bed­et. Vi hå­per dere fort­set­ter og like, kom­men­te­re og dele våre inn­legg sånn at vi spredt våre bud­skap. Si­den byt­ter navn til «Aren­dal FRP - By­styre­grup­pen» og vil bli opp­da­tert med sa­ker fra lo­kal­mil­jø­et og det ar­bei­det vi leg­ger ned for å gjø­re Aren­dal til en bed­re kom­mu­ne og bo i. Send oss gjer­ne tips om sa­ker dere vil at vi skal føl­ge opp.»

– LITT FOR SPE­SI­ELT

– Det er greit at de vil ha sin egen side. Men hvor­for over­tar de Aren­dal Frps side, sten­ger oss and­re ute og slet­ter alle inn­legg om meg? Det blir litt for spe­si­elt, sier Inge­bjørg God­ske­sen.

God­ske­sens an­kla­ge om kupp ble etter­fulgt av en lang og il­ter Face­bo­ok-de­batt. By­styre­re­pre­sen­tant og stor­tings­kan­di­dat Ås­hild Bruun-gundersen for­søk­te å av­dra­ma­ti­se­re si­tua­sjo­nen og skrev i et inn­legg at de fikk be­skjed om at lo­kal­la­get øns­ket å ha sin egen side. Der­for måt­te de byt­te navn og ren­dyr­ke en side for by­styre­ar­beid.

– Nå Må DU JAGGU BREM­SE

Det fikk lo­kal­lags­le­der Bjør­nar Solvei til å av­fyre føl­gen­de sal­ve:

«Hva sier du her Ås­hild, jeg del­te et in­ter­view som Inge­bjørg God­ske­sen had­de i Ag­der­pos­ten på Aren­dal FRP sin side noe du ikke lik­te å slet­tet og du slet­tet også meg som adm fra vår side å la­get en ny side uten å gi be­skjed om det­te, der­for la­get vi en ny side, nå må du jaggu brem­se noen hakk, tror du det er noen drit­un­ger du har med å gjø­re. Nå fy­rer du igang at­ter en gang».

Både gruppe­le­der i by­sty­ret, Anders Kyl­land, og by­styre­re­pre­sen­tant og stor­tings­kan­di­dat Ås­hild Bruun-gundersen var fre­dag for­mid­dag på danske­bå­ten på vei til hånd­ball­tur­ne­ring. De var beg­ge sær­de­les lite snakke­sa­li­ge, og hen­vis­te til Chris­ti­an Da­ni­el­sen som er råd­gi­ver i Frp sen­tralt, med an­svar for Ag­der-fyl­ke­ne.

– IKKE UVAN­LIG

– Jeg me­ner ikke det­te er vel­dig dra­ma­tisk. Det er ikke uvan­lig at by­styre­grup­per og lo­kal­lag har hver sine si­der. Den ene er folke­valgt og job­ber po­li­tisk, den and­re er til­lits­valgt og job­ber or­ga­ni­sa­to­risk, ut­dy­per han.

– Inge­bjørg God­ske­sen be­skyl­der på Face­bo­ok Ås­hild Bru­unGun­der­sen for å lyve om hvor­for den nye si­den ble opp­ret­tet. Er ikke det nok­så dra­ma­tisk at det fort­satt er full krig i par­ti­et?

– Vi har yt­rings­fri­het, og jeg føl­ger ikke så nøye med i alt som skri­ves. Men jeg opp­fat­ter ikke at det er en stor kon­flikt in­ternt. Jeg opp­le­ver at fyl­kes­sty­ret nå har fo­kus på valg­kamp og ten­ker politikk, sier Da­ni­el­sen.

ARKIVFOTO: TORE ANDRÉ BAARDSEN

– Jeg har agt fra sen­tralt at jeg er lei av å sit­te stil­le i bå­ten, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Inge­bjørg God­ske­sen.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Ås­hild Bruun-gundersen (Frp).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.