Sis­te krampe­trek­nin­ger om fyl­kes­gren­sen

Fyl­kes­gren­sens sis­te for­kjem­pe­re kjem­per nå sine sis­te slag i en tapt krig.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Frps Inge­bjørg God­ske­sen vur­de­rer å stem­me mot sin egen re­gje­ring i re­gion­re­for­men, for å mar­ke­re sin mot­stand mot ett Ag­der. Og Aps Fred­dy de Rui­t­er me­ner for­ut­set­nin­ge­ne for fyl­kes­sam­men­slå­in­gen er brutt på grunn av det han me­ner er mang­len­de ga­ran­ti­er om stat­li­ge ar­beids­plas­ser til eget fyl­ke. Pa­ral­lelt med det­te har bor­ger­kri­gen i God­ske­sens fyl­kes­par­ti blus­set opp igjen, en krig som bun­ner i nett­opp fyl­kes­sam­men­slå­in­gen.

Mis­nøy­en med Fred­dy de Rui­t­er er stor i de­ler av fyl­kes­par­ti­et.

De to sis­te for­kjem­per­ne for fyl­kes­gren­sen kom­mer nep­pe noen vei. Et fler­tall på Stor­tin­get kom­mer etter alt å døm­me til å ved­ta re­gion­re­for­men - med ett Ag­der som re­sul­tat. Og de to re­pre­sen­tan­te­ne er på vei ut av Stor­tin­get, God­ske­sen i stor grad på grunn av sin bas­tan­te mot­stand mot den­ne sam­lin­gen av fyl­ke­ne. Hen­nes sis­te «stunt» vil der­for først og fremst ha den ef­fekt at det yt­ter­li­ge­re ska­der et fyl­kes­par­ti som fra før er dypt split­tet, og hvor kraft­ut­tryk­ke­ne parti­kol­le­ger imel­lom nå hag­ler på so­sia­le medi­er. Vå­pen­hvi­len som ble inn­gått i vin­ter etter trus­ler og krav om eks­klu­sjo­ner, er brutt.

Men også Aust-ag­ders størs­te par­ti sli­ter i den­ne sa­ken. Mis­nøy­en med Fred­dy de Rui-

ter er stor i de­ler av fyl­kes­par­ti­et, på grunn av hans vold­som­me en­ga­sje­ment mot sam­lin­gen av Ag­der. En sam­ling som man­ge av hans parti­ka­me­ra­ter - i det stil­le - hil­ser hjer­te­lig vel­kom­men.

Like fullt kom­mer nok både God­ske­sen og de Rui­t­er til å prø­ve å hol­de støy­ni­vå­et høyt i den­ne sa­ken helt til, og kan­skje etter at, Stor­tin­get har fat­tet sitt en­de­li­ge ved­tak. Da vil imid­ler­tid de­res ar­gu­men­ta­sjon være ir­re­le­vant.

I det øye­blik­ket Stor­tin­get ved­tar Ag­der som én re­gion, vil alle se­riø­se po­li­tis­ke pro­ses­ser end­res og ret­tes inn mot en for­be­re­del­se av sam­men­slå­in­gen. Også i God­ske­sens og de Rui­t­ers par­ti­er. Da vil også de førs­te for­be­re­del­se­ne star­te til nes­te års no­mi­na­sjons­pro­ses­ser. I dis­se pro­ses­se­ne skal par­ti­ene peke ut kan­di­da­ter til et fel­les re­gion­ting. Det må være kan­di­da­ter som kan sam­le støt­te fra hele lands­de­len.

Det vil bli en helt ny po­li­tisk hver­dag for Ag­der.

I juni skal Stor­tin­get ved­ta re­gion­re­for­men, men sam­men­slå­ing av blant an­net Ag­der-fyl­ke­ne til én re­gion.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.