– Kom­met til en gren­se hvor jeg ikke tå­ler mer

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Inge­bjørg God­ske­sen be­kref­ter at det fort­satt er åpne sår i Aust-ag­der Frp:

– Det er så­re­ne etter sa­ken om fylkessammenslåing, sier hun og vi­ser til at Ås­hild Bruun-gundersen og to and­re Frp-ere sik­ret jaf­ler­tall i fyl­kes­tin­get før jul.

Det re­sul­ter­te i en ual­min­ne­lig bit­ter strid med saf­tig ord­bruk, krav om eks­klu­sjo­ner, og et dra­ma­tisk års­møte i fe­bru­ar der Ås­hild Bruun-gundersen fikk for­ny­et til­lit som stor­tings­kan­di­dat.

– Tror du ikke det er ska­de­lig for par­ti­et at den­ne stri­den fort­set­ter?

– Selv­føl­ge­lig. Jeg skjøn­ner ikke hvor­for hun gjør det, sva­rer God­ske­sen.

– Men du selv pis­ker jo godt opp un­der kon­flik­ten gjen­nom slike Face­bo­ok-inn­legg?

– Jeg har sagt fra sen­tralt at jeg er lei av å sit­te stil­le i bå­ten. Jeg har kom­met til en gren­se hvor jeg ikke tå­ler mer. Blir jeg urett­fer­dig be­hand­let, kom­mer jeg til å gå ut med det, sier God­ske­sen.

Det har ikke lyk­kes Fædre­lands­ven­nen å få Bjør­nar Solvei i tale.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.