Full strid om gang­felt­løs­ning i Ven­ne­sla

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

For­sø­ket på å gjø­re Ven­ne­slas mest bruk­te gang­felt sik­re­re, har så langt endt med et ufor­ståe­lig kjøre­møns­ter og kon­flikt med Nor­ges­grup­pen.

– Jeg har ikke så mye med an­net enn ut­fø­rel­sen, men det skal bli bra til slutt, sier in­ge­ni­ør i drifts­av­de­lin­gen i Ven­ne­sla kom­mu­ne, Ar­ne Vat­ne.

Di­rek­tør Tor Us­te­rud i Nor­ges­grup­pen Ei­en­dom Sør, lu­rer på hva i hu­les­te det er som fore­går foran bu­tik­ken han lei­er ut til Kiwi-kje­den. Og han er helt uenig i at ting vir­ker å bli bra.

– Vi har ikke fått ett var­sel om den­ne om­byg­gin­gen, og nå lu­rer vi på om kom­mu­nen me­ner vi skal ryg­ge med våre sto­re semi­trai­le­re med mat, og om det er sik­re­re. Vi har for­ut­satt helt si­den vi byg­de at vi kun­ne kjø­re rundt byg­get til bak­si­den, slik vi plan­la og kom­mu­nen ved­tok, sier Us­te­rud.

VIL FOR­FØL­GE SA­KEN

Us­te­rud sier han har for­søkt å få in­for­ma­sjon fra kom­mu­nen. Han vil for­føl­ge sa­ken, men har så langt ikke fått til noe møte. Han sier Nor­ges­grup­pen Ei­en­dom ikke kan god­ta det som nå fore­går.

Det var i juni i fjor at Fædre­lands­ven­nen sat­te fo­kus på gang­fel­tet som end­te midt i en par­ke­rings­plass og inn­kjø­ring. Da had­de det ny­lig skjedd på­kjørs­ler og en ulyk­ke på ste­det.

Den gan­gen had­de ikke tra­fikk­sik­ker­hets­an­svar­lig Ing­rid Kons­mo, noe godt svar på hvor­dan plan­leg­ger­ne had­de tenkt da gang­fel­tet ble an­lagt. Men hun sa det ble job­bet med en om­byg­ging og sik­ring.

UFOR­STÅE­LIG

Det er den som kom­mer nå. Og fore­lø­pig er ting så uover­sikt­li­ge at folk kjø­rer der de ikke skal kjø­re. Mens vi er på ste­det, kjø­rer en mann gjen­nom den lil­le åp­nin­gen mel­lom be­leg­nings­tei­nen. Det er der gang­fel­tet skal være.

– Vi ser at den åp­nin­gen får bi­lis­ter til å kjø­re feil og at kjøre­møns­te­ret er blitt ufor­ståe­lig. Den skal tet­tes slik at mis­for­stå­el­ser unn­gås. Sam­ti­dig sen­kes ting så lavt at det ikke skal være noe pro­blem med mat­le­ve­ring, sier Ar­ne Vat­ne.

Han sier kom­mu­nen ikke byg­ger selv. Det gjør Ag­der­bygg i tråd med en ut­byg­gings­av­ta­le om et nabo­bygg.

– Alt er i tråd med re­gu­le­rings­pla­nen som alle par­ter er godt inn­for­stått med fra før, sier han.

SKAL BLI BRA

Han lo­ver økt sik­ker­het når alt er fer­dig.

– Hvor­for flyt­tet dere ikke bare gang­fel­tet noen me­ter nord­over så det kun­ne gå fra gate­plan til gate­plan og ikke tref­fe midt i ei inn­kjø­ring?

– Du kan så si, men slik er ikke re­gu­le­rings­pla­nen, sier Ar­ne Vat­ne.

Ven­ne­sla har fle­re gang­felt som en­der i par­ke­rings­plas­ser og vei­er. På Moseid­moen har kom­mu­nen løst det­te med å set­te opp et ens­lig skilt nok­så midt på en par­ke­rings­plass.

FOTO: ODD IN­GE ULEBERG

Her kjø­rer bi­len rett over der folk skal gå. Kom­mu­nen skul­le sik­re gang­fel­tet i sen­trum, men fore­lø­pig er kjøre­møns­te­ret helt ufor­ståe­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.