– Hva har de tenkt her?

Trygg Tra­fikk har av­dek­ket fle­re far­li­ge punk­ter på syk­kel­sti­en som skal bli den frem­ti­di­ge syk­kel­eks­press­vei­en i Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no -

– Fle­re far­li­ge punk­ter bur­de vært ut­bed­ret for å unn­gå ulyk­ker, me­ner Ole Rath, dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk Vest-ag­der.

Det er et over­ord­net mål for Kris­tian­sand å etab­le­re en over 20 kilo­me­ter lang syk­kel­eks­press­vei fra And­øya til Sør­lands­par­ken.

Eks­press­vei­en, som til slutt vil ha kos­tet hundre­vis av mil­lio­ner kro­ner, er ennå ikke full­ført, men noen strek­nin­ger er etab­lert med stan­dard­bred­de på syk­kel­ba­nen på 3,5 me­ter, i til­legg til et at­skilt for­tau med to me­ters bred­de.

– FAR­LIG BLAN­DING

Res­te­ren­de strekk mang­ler den nye stan­dar­den.

Ole Rath sier han er be­kym­ret for en rek­ke far­li­ge punk­ter langs ru­ten til eks­press­vei­en, blant an­net der fot­gjen­ge­re og syk­kel­tra- fikk mø­tes.

– Når fle­re uli­ke vei­stan­dar­der blan­des uten at det­te er skil­tet, ska­per det­te far­li­ge si­tua­sjo­ner, me­ner han.

– DÅR­LIG PLAN­LEG­GING

Distrikts­le­de­ren tar oss med til om­rå­det ved Lum­ber­krys­set, der det opp­høy­de for­tau­et brått slut­ter etter en un­der­gang.

– Hva skal fot­gjen­ger­ne gjø­re her? Her slut­ter for­tau­et, og fot­gjen­ger­ne be­fin­ner seg plut­se­lig midt i syk­kel­ba­nen til syk­lis­te­ne på et vel­dig uover­sikt­lig sted. Det­te er dår­lig plan­leg­ging. Hva har plan­leg­ger­ne tenkt på? Det­te er også en skole­vei, og den er ikke trygg, me­ner Rath og tar oss med vi­de­re til un­der­gan­gen ved Sam­sen, der to vei­er krys­ses in­ne i un­der­gan­gen.

– Det­te krys­nings­punk­tet er uover­sikt­lig og far­lig, og fa­ren bur­de vært skil­tet, fort­set­ter han og un­der­stre­ker at far­li­ge punk­ter langs ru­ten til eks­press­vei­en må ut­bed­res.

VIL HA FARTSREDUKSJON

Distrikts­le­de­ren me­ner at veien også bør bli skil­tet med farts­be­grens­nin­ger for syk­lis­ter, der den går gjen­nom tett­byg­de strøk.

– Syk­lis­ter bør i stør­re grad ta hen­syn til gå­en­de i tett­byg­de strøk og ikke bru­ke eks­press­vei­en som en tre­nings­are­na på vei til og fra jobb, un­der­stre­ker Rath.

Chris­ten Ege­land, Atp-sam­ar­bei­det og Kris­tian­sand kom­mu­ne, sier at syk­kel­eks­press­vei­en ikke er for tre­ning, men for trans­port fra a til b.

– Syk­lis­ter som skal tre­ne bør i ut­gangs­punk­tet bru­ke vei­ba­nen for det­te. Hoved­for­må­let med syk­kel­eks­press­vei­en er trans­port­syk­ling. Den er ikke en tre­nings­are­na for Thor Hus­hovd, po­eng­te­rer han. råd­gi­ver i

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Her, ved un­der­gan­gen ved Lum­ber­krys­set, slut­ter et strekk av syk­kel­eks­press­vei­en med høy stan­dard. For­tau­et blir borte, og fot­gjen­ge­re be­fin­ner seg plut­se­lig i syk­kel­ba­nen – i en uover­sikt­lig sving. Det be­kym­rer Ole Rath i Trygg Tra­fikk.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Ole Rath me­ner un­der­gan­gen ved Sam­sen er et far­lig tra­fikk­nute­punkt for syk­lis­ter og gå­en­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.