FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Syk­kel­eks­press­vei­en

● Vil bli over 20 kilo­me­ter lang

● Skal strek­ke seg fra And­øya til Sør­lands­par­ken.

● Skal ha en 3,5 me­ter brei syk­kel­bane og et at­skilt for­tau for fot­gjen­ge­re på to me­ter.

● Er et til­tak for å opp­nå mål­set­tin­ger i Na­sjo­nal trans­port­plan og kom­mune­del­pla­nen for Kris­tian­sand, der bil­bruk skal re­du­se­res og bruk av syk­kel, kol­lek­tiv og gan­ge skal økes.

● Noen strek­nin­ger skal byg­ges i for­bin­del­se med stør­re vei­pro­sjek­ter, ek­sem­pel­vis ved byg­gin­gen av den nye Varodd­brua.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.