FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kr­le-fa­get

● I 2008 ble Krl-fa­get (kris­ten­dom, re­li­gion og livs­syn) er­stat­tet med RLE (re­li­gion, livs­syn og etikk). I for­hand­lin­ge­ne med re­gje­rin­gen høs­ten 2013 fikk Kris­te­lig Folke­par­ti (KRF) gjen­nom å end­re Rle-fa­get (re­li­gion, livs­syn og etikk) til KR­LE (kris­ten­dom, re­li­gion, livs­syn og etikk). Kris­ten­doms­kunn­ska­pens an­del skul­le økes til 55 pro­sent av un­der­vis­nings­ti­den. Det­te ble se­ne­re end­ret til «om lag halv­par­ten av un­der­vis­nings­ti­den». Fa­get skul­le igjen bli ob­li­ga­to­risk i læ­rer­ut­dan­nin­gen, og ikke et valg­fag som det har vært si­den 2010.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.