Det fin­nes en him­mel i Ar­bei­der­par­ti­et

Vest-ag­ders Ka­ri Hen­rik­sen har et vik­tig ærend den­ne valg­kam­pen. Det er å for­tel­le at det er plass til kris­ten­dom i par­ti­et.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

i øyet på de mest hard­bar­ka fe­mi­nis­te­ne i Ap, som også hen­vi­ser til hvor­dan det brem­ser in­te­gre­rin­gen.

●● Pri­vat­sko­ler blir også en ut­ford­ring. Der vil Ap stop­pe øk­nin­gen, i dag går dob­belt så man­ge på pri­vat­sko­le som for tjue år si­den. Gans­ke man­ge av dem i kris­tian­sands­om­rå­det. Og en­hets­sko­len er like vik­tig for Ar­bei­der­par­ti­et, som det er vik­tig for man­ge re­li­giø­se å kun­ne flyk­te fra den av­krist­ne­de, nors­ke sko­len.

●● Al­le­re­de i dag ser vi kom­plek­si­te­ten i de etis­ke utfordringene ved bio­tek­no­lo­gi­en, rundt egg­do­na­sjon for ek­sem­pel. Den frem­ti­den er nå­tid og i rask ut­vik­ling. De etis­ke spørs­må­le­ne står i tett kø. De vans­ke­ligs­te vet vi sik­kert ikke om ennå.

●● I historien har Ar­bei­der­par­ti­et vært i kraf­tig klinsj med kon­ser­va­ti­ve krist­ne. I abort­sa­ken, i like­stil­ling, i ho­mo­fili­sa­ken, i barne­hage-sat­sing kon­tra kon­tant­støt­te, i me­nings­skole­sak og – i spørs­må­let om hva norsk lære­plan skal inne­hol­de av kris­ten­dom.

●● Ap min­ner oss hele ti­den om hvor mye fel­les ver­di­er de to par­ti­ene har. Hjerte­sa­ker som be­kjem­pel­se av fat­tig­dom, in­ter­na­sjo­nal so­li­da­ri­tet og bi­stand blant an­net, men histo­risk har de to par­ti­ene vært mot­po­ler i man­ge verdi­re­la­ter­te sa­ker.

●● Man­ge Krf-vel­ge­re opp­fat­ter nok at Ap har av­krist­net Nor­ge, i sin kamp for at det re­li­giø­se li­vet skul­le mis­te mo­ralsk makt over men­nes­ker og at of­fent­lig­he­ten og po­li­tik­ken skul­le bli se­ku­lær. Histo­risk har par­ti­ene vært mot­po­ler. Men Kr- har vært i be­ve­gel­se de sis­te ti­åre­ne og frem­står ikke len­ger som stren­ge over­mo­rals­ke vok­te­re i sto­re og vel­dig bitte­små sa­ker.

●● Og nå er jam­men Ap i be­ve­gel­se også – de skal ha plass til den K-en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.