Vil fry­se støt­ten til pri­vat­sko­ler

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MAR­TIN­SEN

I beg­ge fyl­kes­par­ti­ene til Ap på Ag­der er det kref­ter for å fry­se stats­støt­ten til de pri­va­te sko­le­ne.

I sin tale på lands­mø­tet gikk Kai Stef­fen Øs­ten­sen fra Vest-ag­der inn for å fry­se stats­støt­ten som et virke­mid­del for å styr­ke fel­les­sko­len.

– Vi kan ikke for­by pri­va­te sko­ler, men hvor­for skal vi fi­nan­siere dem? spur­te han.

Fyl­kes­par­ti­et i Aust-ag­der øns­ker det sam­me. I sitt for­slag til lands­mø­tet skri­ver de at kom­mer­si­el­le pri­vat­sko­ler tru­er fel­les­sko­len for­di res­sur­ser fra skole­sek­to­ren flyt­tes fra de offentlige sko­le­ne til de pri­va­te.

Krfs stor­tings­re­pre­sen­tant Kjell In­golf Rop­stad skjøn­ner ikke mot­stan­den om de pri­va­te sko­le­ne som på Ag­der hand­ler sær­lig om de krist­ne pri­vat­sko­le­ne.

– Det­te er et blind­spor. Det er bare to pro­sent av elev­mas­sen som går på pri­vat­sko­ler. Der­med er dis­se sko­le­ne kun et sup­ple­ment til det offentlige skole­verk, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.