Me­ner tann­helsen er for­sømt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MAR­TIN­SEN

Aps første­kan­di­dat i Aust-ag­der, Tellef In­ge Mør­land, me­ner at tann­helsen er et for­sømt om­rå­de fra det of­fent­li­ges side.

– Man­ge opp­le­ver at de ikke har råd til å gå til tann­le­gen for or­dent­lig be­hand­ling. Det­te gjør igjen til at en­kel­te trek­ker seg bort fra so­sia­le sam­men­hen­ger, sa han i en tale på Aps lands­møte.

Han har lagt fram et for­slag om at par­ti­et skal job­be for at tann­be­hand­ling skal dek­kes av det offentlige.

– Det­te er en sak jeg og Aust-ag­der Ar­bei­der­par­ti har tatt opp gjen­tat­te gan­ger på lands­mø­te­ne de sis­te åre­ne, og jeg er glad for at fle­re sår­ba­re grup­per har blitt om­fat­tet av ut­vi­de­de re­fu­sjons­ord­nin­ger, sier Mør­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.