Årets førs­te bjørke­pol­len

Ah ah ah at­sjo! Fre­dag mor­gen send­te Pol­len­vars­lin­gen ut årets førs­te var­sel om spred­ning av bjørke­pol­len.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Nor­ges Ast­ma- og Al­lergi­for­bunds fors­ke­re ved Pol­len­vars­lin­gen har nå fun­net de førs­te pol­len­kor­ne­ne fra bjørk i Kris­tian­sand og Oslo. Fra lør­dag 22. april mel­des det om be­skje­den spred­ning av bjørke­pol­len på Sør­lan­det.

Tids­punk­tet for årets førs­te spred­ning av bjørke­pol­len er om­trent som tid­li­ge­re år.

VÆ­RET AV­GJØR

Der­som det frem­over blir varmt og godt vær, kan spred­nin­gen av bjørke­pol­len ak­se­le­re­re.

– Når bjørke­pol­lens­pred­nin­gen først star­ter og det er fint vær, går det gans­ke fort, sier pol­len­fors­ker Hall­vard Ram­fjord i Nor­ges Ast- ma- og Al­lergi­for­bund, i en presse­mel­ding.

Han sier at bjør­ka reg­nes som en ver­sting, og bjørke­pol­len­se­son­gen er den tøf­fes­te for dem som er al­ler­gis­ke.

Bjør­ka er ver­stin­gen for­di den fin­nes over hele lan­det i for­skjel­li­ge va­ri­an­ter. Det vil si at pol­le­net er over alt. I til­legg sprer den mye pol­len, og det er også mye al­ler­ge­ner i pol­le­net.

TID­LIG MEDISINERING

Ast­ma- og Al­lergi­for­bun­det an­be­fa­ler al­ler­gi­ke­re som ennå ikke har tatt medi­si­ner å gjø­re det nå.

– Me­di­si­ne­ne har ikke full ef­fekt før etter cir­ka en uke, men du vil ha noe ef­fekt med en gang, sier helse­fag­lig råd­gi­ver An­na Bistrup i Ast­ma- og Al­lergi­for­bun­det.

10 POLLENRÅD

Ast­ma- og Al­lergi­for­bun­det har ut­ar­bei­det 10 råd til pol­len­al­ler­gi­ke­re:

●● Ta medi­sin etter le­gens an­vis­nin­ger. Start i tide før sym­pto­me­ne blir for ster­ke. Me­di­si­ne­ne skal tas re­gel­mes­sig og fore­byg­gen­de, selv om du på en­kel­te da­ger har få el­ler in­gen pla­ger.

●● Ta hen­syn til egen all­menn­til­stand, sær­lig ved fy­sis­ke kraft­an­stren­gel­ser. Vær for­sik­tig med hard­tre­ning ute når spred­nin­gen er på sitt ster­kes­te. Vær obs på mu­li­ge kryss­re­ak­sjo­ner fra rå frukt og grønt. Al­ko­hol­inn­tak kan for­ver­re sym­pto­me­ne.

●● Vask ansikt og hen­der når du har vært ute. Skyll hå­ret og skift pu­te­var før legge­tid.

●● Pol­len­par­tik­le­ne sam­ler og fes­ter seg på over­fla­ter og i teksti­ler. Ved be­ve­gel­se blir det til sveve­støv som kom­mer på øyeslim­hin­ne­ne el­ler pus­tes inn. Eks­tra ren­gjø­ring kan hjel­pe.

●● Unn­gå ut­luf­ting av hu­set, el­ler tør­king av klær uten­dørs, når pol­len­ut­slip­pet er størst, fra mor­gen til ut på etter­mid­da­gen. På da­ger med fint og varmt vær vil det også være mye pol­len på kvel­den. Luft seint på kvel­den el­ler nat­ta til tid­lig på mor­ge­nen, men med måte – det slip­per all­tid pol­len inn.

●● Skift fil­tre i ven­ti­la­sjons­sys­te­mer før og etter pol­len­se­son­gen. Hold bi­lens dø­rer, sol­tak og vin­du­er luk­ket, sjekk om du må skifte pol­len­fil­ter i bi­len.

●● Kjæle­dyr får pol­len i pel­sen uten­dørs – dusj el­ler børs­ting hjel­per.

●● In­for­mer om­gangs­krets, ar­beids­gi­ver m.fl. om syk­dom­men slik at de for­står, kan ta hen­syn og til­rette­leg­ge. Stu­den­ter kan søke om for­len­get ek­sa­mens­tid. Lege­er­klæ­ring kre­ves.

●● Ta fe­rie fra pol­lens­pred­nin­gen/pol­len­pla­ge­ne – høyt til fjells, langs kys­ten el­ler i ut­lan­det.

●● Pol­len­mas­ke som dek­ker nese og munn mins­ker inn­ån­ding av pol­len. Pol­len­nett/-fil­ter kan plas­se­res over vin­du­er og dø­rer og slip­per inn mind­re pol­len i bo­li­gen.

SA­RA JO­HANN­ES­SEN/ SCANPIX FOTO:

Årets førs­te pol­len­korn fra bjørk er nå re­gist­rert i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.