– Hun tak­ker for all støt­te

Fre­dag møt­te ad­vo­kat Nils A. Grønås for førs­te gang narko­døm­te Ri­ta Grime­stad i et norsk feng­sel.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EI­VIND KRIS­TEN­SEN ei­vind.kris­ten­sen@fvn.no

– Det er utro­lig sterkt å møte hen­ne, og det er sterkt å høre på de skild­rin­ge­ne hun gir av forholdene i Ecua­dor og hva hun har vært gjen­nom, sier Grønås til Fædre­lands­ven­nen.

Fre­dag snak­ket han med kli­en­ten sin i to ti­mer i Bred­tveit feng­sel i Oslo. Han har ar­bei­det for Ri­ta Grime­stad i tre år. Det er en god stund si­den han så hen­ne sist un­der helt and­re for­hold i Ecua­dor.

– IKKE SUN­KET INN

– Hun gir ut­trykk for å ha det vel­dig bra. Oms­ten­dig­he­te­ne tatt i be­trakt­ning, sy­nes hun det er helt uvir­ke­lig at hun er hjem­me. Det har ennå ikke sun­ket inn, sier Nils A. Grønås til Fædre­lands­ven­nen.

12. april end­te kam­pen for so­nings­over­fø­ring med at 53-årin­gen fra Mar­nar­dal igjen sat­te føt­te­ne på norsk jord.

I fe­bru­ar 2014 ble hun stop­pet på fly­plas­sen i Ecua­dors ho­ved­stad Qui­to med 2,9 kilo ko­kain gjemt i kof­fer­ten.

Det end­te med en dom på ti års feng­sel.

– Hun er like ty­de­lig som hun all­tid har vært: Det­te er hun blitt lurt skik­ke­lig opp i. Hun har ald­ri ve­ket fra det, sier Grønås.

– STOR OVER­GANG

De sis­te åre­ne har Grime­stad sit­tet fengs­let i byen Lata­cun­ga, og over­gan­gen til norsk feng­sels­stan­dard har vært stor.

– Nå kan hun gå og ta seg en kopp kaf­fe når hun vil. Det har ikke vært en selv­sagt ting for hen­ne, sier ad­vo­kat Grønås.

I Bred­tveit feng­sel har hun ene­cel­le, mens det kun­ne være opp­til ni per­soner på cel­la i Ecua­dor – som var be­reg­net for seks per­soner.

Grønås sier 53-årin­gen er svært opp­tatt av å tak­ke dem som har støt­tet hen­ne:

– Hun vil gjer­ne for­mid­le at hun er dypt takk­nem­lig for all støt­te, spe­si­elt fra dem rundt hen­ne der nede, og spe­si­elt en norsk mi­sjo­nær, sier Grønås.

– Og ikke minst den støt­te hun har følt og fått fra fa­mi­li­en og støtte­spil­le­re hjem­me i Nor­ge.

GLE­DER SEG TIL å TREF­FE FA­MI­LI­EN

Fa­mi­li­en til Grime­stad har ennå ikke fått truf­fet hen­ne. Iføl­ge ad­vo­kat Grønås skyl­des det­te at feng­se­let har brukt lang tid på van­dels­sjekk av dem som skal be­sø­ke hen­ne.

– Jeg tok det­te opp med feng­se­let nå og de be­kla­get at de ikke had­de fått gjort det­te tid­li­ge­re, sier ad­vo­ka­ten.

– Grime­stad ser vel­dig fram til å tref­fe fa­mi­lie, barn og barne­barn, sier han.

Mar­nar­dal-kvin­nen har sju år igjen av straf­fen, men i Nor­ge skal hun sone etter nors­ke reg­ler. Det in­ne­bæ­rer at hun kan prøve­løs­la­tes når to tredje­de­ler av straf­fen er gjen­nom­ført.

FOTO: MOR­TEN UGLUM / AF­TEN­POS­TEN

Ad­vo­kat Nils A. Grønås uten­for Bred­tveit feng­sel, for­va­rings- og sik­rings­an­stalt i Oslo.

FOTO: PRIVAT

Ri­ta Grime­stad fo­to­gra­fert i cel­len i Ecua­dor. Til­ba­ke i Nor­ge er hun opp­tatt av å tak­ke dem som har hjul­pet hen­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.