125 asyl­sø­ke­re kan bli flyt­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

På grunn av den ster­ke ned­gan­gen i an­tall asyl­sø­ke­re, sten­ges asyl­mot­ta­ket som Kris­tian­sand kom­mu­ne dri­ver. Opp­til 125 asyl­sø­ke­re må flyt­te.

– Vi for­sø­ker å ta in­di­vi­du­el­le hen­syn i den­ne pro­ses­sen. Det er en del som har bodd på mot­ta­ke­ne i man­ge år. Det er gjer­ne per­soner som har fått en­de­lig ved­tak om re­tur, men som ikke har re­tur­nert. For de som har etab­lert seg her, er det en ut­ford­ring å flyt­te, sier Tormod Sta­ve­nes, re­gion­di­rek­tør i UDI.

De har hatt tre or­di­næ­re av­ta­ler med Kris­tian­sand kom­mu­ne om drift av asyl­mot­tak. En er al­le­re­de opp­sagt og nå føl­ger den and­re.

Det som er igjen i Kris­tian­sand nå, er et mottak for mindre­åri­ge og in­te­gre­rings­mot­ta­ket. I til­legg til noe til­rette­lag­te plas­ser. In­te­gre­rings­mot­ta­ket har 180 plas­ser og er et mottak for de som med stor sann­syn­lig­het får opp­holds­til­la­tel­se.

Det er 150 plas­ser som leg­ges ned i Kris­tian­sand, og det er 125 per­soner i dis­se plas­se­ne. De bor de­sen­tra­li­sert over hele byen.

Så sant ikke noen over­fø­rers til in­te­gre­rings­mot­ta­ket el­ler blir bo­satt, må de flyt­tes til et an­net sted i lan­det.

– Vi har tre må­ne­der på oss til å få gjen­nom­ført det­te og har en dia­log med mot­ta­ke­ne om hvor­dan det skal gjø­res. Blant an­net kart­leg­ger vi om de har fa­mi­lie­re­la­sjo­ner and­re ste­der i lan­det, sier Tormod Sta­ve­nes.

– Men her kan det være barn som har på­be­gynt skole­gang i Kris­tian­sand?

– Vi gjen­nom­fø­rer det­te slik at de ikke flyt­ter midt i skole­året og prø­ver å få til en smi­dig ord­ning. Men det er klart at det­te er en ut­ford­ring. Det er også en ut­ford­ring at folk må flyt­te fle­re gan­ger. Både tre og fire gan­ger.

STERK NED­GANG

Eli­sa­beth Enge­myr or­ga­ni­se­rer flykt­ninge­ar­bei­det i Kris­tian­sand. Hun sier til Fædre­lands­ven­nen at ned­leg­gel­sen også be­tyr at de må kut­te i an­tall års­verk.

– Hvor man­ge det er snakk om, har jeg ikke oversikt over nå, sa hun fre­dag mor­gen.

An­tall asyl­sø­ke­re som har kom­met til Nor­ge har blitt kraf­tig re- du­sert det sis­te året. På lands­ba­sis har an­tall be­bo­ere i asyl­mot­tak gått ned fra 26 400 til 10 300 vi­ser UDIS tall fra mars.

– 85 pro­sent av ka­pa­si­te­ten i mot­ta­ke­ne skal være ut­nyt­tet og med den kraf­ti­ge re­duk­sjo­nen i an­tall asyl­sø­ke­re, har vi pro­ble­mer med å fyl­le det kra­vet, sier Tormod Sta­ve­nes.

VANS­KE­LIG

Bir­gith Segl­sten Ness le­der ser­vice­tje­nes­ter i Kris­tian­sand kom­mu­ne. Hun sier at det både er barne­fa­mi­li­er og ens­li­ge voks­ne i det mot­ta­ket som nå leg­ges ned.

– Det er eks­tra tøft for de som har bodd i mot­ta­ket lenge og for de som fø­ler at de er på rett sted. Vår opp­ga­ve er å snak­ke med dem og for­be­re­de dem på det som skal skje. Det kan være vans­ke­lig, men det må vi bare ta fatt i, sier Ness.

Hun sier at de som flyt­tes som of­test kom­mer til mottak and­re ste­der i re­gio­nen.

And­re ste­der i lan­det der mottak har blitt lagt ned, har det blitt re­ak­sjo­ner i lo­kal­mil­jø­et. Det har det også blitt i Kris­tian­sand.

– Jeg skjøn­ner at UDI må re­du­se­re an­tall plas­ser, men det er vel­dig ufor­nuf­tig å sten­ge mot­ta­ket helt. Det vir­ker nok­så små­lig, sier Mar­te Rost­våg Ull­tveit-moe, gruppe­le­der i Miljø­par­ti­et.

Hun me­ner det er spe­si­elt uhel­dig at barn blir ram­met.

– Det­te er men­nes­ker som har klart å skaf­fe seg et liv i Kris­tian­sand og barn som skal få leve et nor­malt barne­liv. Man­ge av dis­se le­ver i lim­bo, og da tren­ger vi ikke flyt­te dem rundt i lan­det som legob­rik­ker, sier hun.

NEDLEGGELSER

UDI na­sjo­nalt leg­ger ned til sam­men 17 mottak fra som­mer­fe­rien. 11 or­di­næ­re mottak og seks mottak for mindre­åri­ge.

Kris­tian­sand stat­li­ge mottak er det enes­te or­di­næ­re mot­ta­ket som leg­ges ned i Ag­der. Men tre mottak for mindre­åri­ge for­svin­ner fra lands­de­len: Lin­des­nes (35 plas­ser), Tvede­strand (40 plas­ser) og Kvi­nes­dal (40 plas­ser).

Når mot­ta­ke­ne leg­ges ned til som­mer­en, be­grun­ner UDI det med at skole­barn som bor på mot­ta­ke­ne ikke skal få sin skole­gang av­brutt.

FOTO: KJE­TIL REITE

I 2015 ble det de­sen­tra­li­ser­te asyl­mot­ta­ket i Kris­tian­sand kraf­tig ut­vi­det i for­bin­del­se med flykt­nings­trøm­men. Nå leg­ges de or­di­næ­re plas­se­ne ned. Det blir kun plas­ser igjen i in­te­gre­rings­mot­ta­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.