Fant sto­re meng­der am­fe­ta­min ned­gravd

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EI­VIND KRIS­TEN­SEN

Seks per­soner er sik­tet i en ny, stor nar­ko­tika­sak i Man­dal.

I fle­re da­ger har po­li­ti­et gjort un­der­sø­kel­ser på en gård et styk­ke uten­for Man­dal sen­trum.

Re­sul­ta­tet er funn av am­fe­ta­min gravd ned på ei­en­dom­men, går det fram av en fengs­ling­skjen­nel­se fra Kris­tian­sand ting­rett.

– Det drei­er seg om en be­ty­de­lig meng­de, sier po­liti­ad­vo­kat Ole Mar­tin Paul­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Han øns­ker ikke å kom­men­te­re be­sla­get ut over det­te.

Går­den eies av en mann i slut­ten av 40-åre­ne, som har fle­re nar­ko­tika­dom­mer bak seg.

Han ble på­gre­pet tirs­dag, og ble tors­dag va­re­tekts­fengs­let i fire uker, sik­tet for grov nar­ko­tika­kri­mi­na­li­tet.

To øv­ri­ge menn er også sik­tet for grov nar­ko­tika­kri­mi­na­li­tet. Dis­se ble på­gre­pet i nær­he­ten av går­den med nar­ko­ti­ka på seg.

En av dem ble ons­dag va­re­tekts­fengs­let i fire uker. Man­nen i 50-åre­ne ble tatt med 70 gram am­fe­ta­min, og po­li­ti­et mis­ten­ker at han skul­le sel­ge det­te.

Iføl­ge fengs­ling­skjen­nel­sen er hans for­kla­ring at han selv skul­le bru­ke stof­fet som slanke­mid­del.

To­talt er seks per­soner sik­tet i sa­ken.

– Po­li­ti­et mis­ten­ker at de har hatt uli­ke rol­ler i for­hold til kjøp og salg av am­fe­ta­min, sier po­liti­ad­vo­kat Ole Mar­tin Paul­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.