Fø­ler seg rund­lurt og tvun

Ut­byg­ger Sør Bo­lig stop­pet ut­be­ta­lin­ge­ne til bygg­fir­ma­et Vi­king Bygg Sør, som nå har gått kon­kurs. Ei­e­ren er for­ban­net.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­gard.damsgaard@fvn.no -

– Jeg fø­ler meg som et of­fer, jeg fø­ler meg rund­lurt, sier Sti­an Sand­bo.

30-årin­gen ei­er Vi­king Bygg Sør AS, som nå har gått kon­kurs etter den om­tal­te kon­flik­ten rundt byg­ging av to fire­manns­bo­li­ger på Brå­vann Pla­tå i Ytre Vågs­bygd.

Tøm­rer­fir­ma­et med base i Ven­ne­sla ble en­ga­sjert av ut­byg­ger Sør Bo­lig etter som­mer­en i fjor.

STOP­PET UTBETALINGER

8. fe­bru­ar for­lot fir­ma­ets an­sat­te bygge­plas­sen, få da­ger etter at de førs­te be­boer­ne var flyt­tet inn. På det­te tids­punkt skal Sør Bo­lig ha holdt til­ba­ke lønns­ut­be­ta­lin­ger for to må­ne­ders ar­beid.

– De god­kjen­te reg­nin­ger og sig­ner­te time­lis­ter, li­ke­vel nek­tet de å be­ta­le – uten be­grun­nel­se. Med alle an­sat­te på én bygge­plass blir vi vel­dig sår­ba­re, vi had­de ikke noe valg, sier Sti­an Sand­bo til Fædre­lands­ven­nen.

Der­med meld­te Vi­king Bygg-sje­fen opp­bud for å sik­re de ni fas­te an­sat­te vi­de­re utbetalinger gjen­nom lønns­ga­ranti­fon­det, som trer inn ved kon­kur­ser.

Det skjed­de 31. mars. Vi­king Bygg be­tal­te sine an­sat­te lønn ut fe­bru­ar. Yt­ter­li­ge­re fem inn­lei­de hånd­ver­ke­re ble ram­met.

– Vi er tvun­get neden­om og hjem for­di de her­jer ak­ku­rat som de vil, uten å føl­ge reg­ler, hev­der Sand­bo, som stif­tet fir­ma­et i 2011.

Det er Sør Bo­lig som har an­svar for pro­sjek­te­ring, gjen­nom­fø­ring, ma­te­rial­be­stil­ling og bygge­le­del­se på Brå­vann Pla­tå.

– På BILLIGSTE MÅTE

Un­der­le­ve­ran­dør Vi­king Bygg hev­der pro­sjek­te­rin­gen var svært man­gel­full, på gren­sen til fra­væ­ren­de.

– De sø­ker om én ting, og så byg­ger de litt an­ner­le­des – på billigste måte, sier Sti­an Sand­bo, og nev­ner ek­sem­pel på at man drop­pet blikk­be­slag fle­re ste­der, som hind­rer lek- ka­sje. Det sam­me gjaldt pipe­hat­ter.

Bygge­saks­av­de­lin­gen har krevd do­ku­men­ta­sjon, vars­let at bruks­til­la­tel­sen kan bli truk­ket til­ba­ke, og vil gjen­nom­føre til­syn med det førs­te.

Iføl­ge be­bo­ere og de­res takst­mann, som le­ve­rer rap­port om kort tid, er det snakk om al­vor­li­ge feil og mang­ler ved fire­manns­bo­li­gen. Hus­kjø­per­ne ret­ter sine an­kla­ger mot Sør Bo­lig, ikke bygg­fir­ma­et.

– Men det er vel de­res jobb å si i fra om mang­ler?

– Det gjor­de vi, men fikk be­skjed om å gjø­re det sånn som de had­de teg­net. Vi har bygd i god tro, sva­rer Sand­bo.

– KORT­SIK­TIG PROFITT

Vi­de­re hev­der Vi­king Bygg-sje­fen at ut­byg­ger spe­ku­le­rer i at kjø­pe­re ikke opp­da­ger feil, el­ler ikke or­ker å ta opp kam­pen når til­fel­ler opp­da­ges.

Mo­ti­vet de­res, på­står han, er kort­sik­tig profitt.

– Vi fikk be­skjed om å hol­de oss vek­ke fra kun­de­ne. Men alle ring­te jo oss, for­di Sør Bo­lig ikke svar­te på te­le­fon el­ler e-post. Hel­ler ikke til oss. Vi var mau­re­ne til Sør Bo­lig, men det ble mau­re­ne som måt­te sty­re hele greia. Det var en ky­nis­me jeg ald­ri før har sett i mine 12 år i bran­sjen, for­tel­ler Sti­an Sand­bo.

– Å kjø­pe hus er noe an­net enn en mo­bil­te­le­fon. Livs­in­ves­te­rin­gen din skal være trygg, un­der­stre­ker han.

ARKIVFOTO: VE­GARD DAMSGAARD

Det byg­ges to fire­manns­bo­li­ger på Brå­vann, her sett fra fram­si­den. Den til høy­re er flyt­tet inn i, den til venst­re er un­der fer­dig­stil­lel­se.

DAR KOLL­STAD FOTO: REI-

Sti­an Sand­bo er sjef for kon­kurs­ram­me­de Vi­king Bygg Sør AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.