Kre­ver én mil­lion kro­ner

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Stri­den om­fat­ter også en 10-manns­bo­lig i Grim­stad og ene­bo­lig i Lillesand, som Vi­king Bygg har opp­ført i regi av Sør Bo­lig.

Også her skal det være be­ty­de­lig mis­nøye med ut­byg­ger blant be­bo­ere.

Da Fædre­lands­ven­nen om­tal­te byg­ge­tvis­ten på Brå­vann Pla­tå tid­li­ge­re den­ne uka, hev­det ut­byg­ger at ho­ved­pro­ble­met var nett­opp un­der­le­ve­ran­dø­ren Vi­king Bygg.

– Det har blitt av­dek­ket ting som må ut­bed­res, men si­den det­te fir­ma­et nå har meldt opp­bud, må vi få noen and­re til å gjø­re dis­se ut­bed­rin­ge­ne. Vi må også av­dek­ke om vi har fått med oss alt, så det blir litt mer jobb i etter­kant enn nor­malt, ut­tal­te Trond Rønningen, ad­mi­ni­stra­sjons­sjef og med­ei­er i Sør Bo­lig.

Vi­king Bygg-ei­e­ren rea­ge­rer sterkt på at ut­byg­ger trek­ker de­res fir­ma «ned i søla», etter en bygge­pro­sess de nek­ter å være be­kjent av.

Han øns­ker sna­rest mu­lig å stab­le fir­ma­et på bei­na igjen etter kon­kurs­be­hand­ling i mai.

– Jeg kan gjø­re feil, men da er jeg der da­gen etter for å ret­te opp i dem. Vi er hund­re pro­sent ryd­di­ge, og skal være en pro­fe­sjo­nell ak­tør i mar­ke­det. Vi skal ha Vi­king Bygg opp og gå igjen, sier Sti­an Sand­bo.

Ad­vo­kat Olaf Va­bo­en bi­står bo­sty­rer, ad­vo­kat Øystein E. Krab­be­rød. Han opp­ly­ser at Vi­king Bygg har et krav over­for ut­byg­ger på rundt én mil­lion kro­ner.

– Kan det bli ak­tu­elt for boet å slå Sør Bo­lig kon­kurs?

– Det kan jeg ikke si noe om fore­lø­pig, vi må først ta stil­ling til om det blir bo­ets opp­ga­ve å inn­ford­re det­te kra­vet, sva­rer Va­bo­en.

Vi­de­re opp­ly­ses at ban­ken har meldt inn et krav på 1,6 mil­lio­ner kro­ner, som om­fat­ter pant i en lei­lig­het og ute­stå­en­de for­drin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.