– Ufun­der­te be­skyld­nin­ger

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Fædre­lands­ven­nen har bedt Sør Bo­lig kom­men­te­re Vi­king Byggs ut­sagn om for­hold som mang­len­de pro­sjek­te­ring, mang­len­de utbetalinger, util­gjen­ge­lig bygg­le­del­se, bil­li­ge løs­nin­ger og rask profitt.

Dag­lig le­der As­bjørn Rød­land ved Kris­tian­sands-av­de­lin­gen hen­vi­ser til ad­mi­ni­stra­sjons­sjef og med­ei­er Trond Rønningen i Aren­dal.

Han skri­ver føl­gen­de i en epost:

«I vår ad­vo­kats brev til de­res ad­vo­kat har vi be­svart det alt ve­sent­ligs­te av dis­se på­stan­de­ne. For øv­rig er det en på­gå­en­de man­gel­sak knyt­tet til de­res en­tre­pri­se som fort­satt er un­der ut­red­ning og vi fin­ner det ikke rik­tig å pro­se­de­re den sa­ken i media.

Ge­ne­relt av­vi­ses be­skyld­nin­ger om mang­len­de pro­sjek­te­ring og øv­ri­ge uri­me­li­ge på­stan­der som ikke på noen måte un­der­byg­ges av fakta­opp­lys­nin­ger, men nett­opp blir stå­en­de som ufun­der­te be­skyld­nin­ger. Vi reg­ner med at bo­sty­rer i Vi­king Byggs kon­kurs­bo vil ut­re­de even­tu- el­le ute­stå­en­de krav og vi vil i så fall sva­re den­ne på en slik hen­ven­del­se.»

I en e-post til kom­mu­nens bygge­saks­av­de­ling 27. mars skri­ver dag­lig le­der Rød­land:

«Det er i etter­tid blitt gjort noen kor­ri­ge­ren­de til­tak, og trapp+sval­gang i til­legg til mind­re re­kla­ma­sjons­be­ret­ti­ge­de mang­ler ut­gjør i ho­ved­sak mang­le­ne. Det­te tar Sør Bo­lig an­svar for at blir kor­ri­gert iht. gjel­den­de lov­verk. Det­te til tross for at Vi­king Bygg har ut­ført og er skyld i mang­le­ne.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.