Grün­der­be­drift i svensk gif­ter­mål

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no -

20 år etter opp­start inn­går Pegasus Kon­troll ek­te­skap over Kjø­len. Grün­der Øyvind Kit­tel­sen sel­ger seg ned, men blir med vi­de­re.

– Nor­disk sat­sing har lenge lig­get der som en mar­keds­mes­sig kongs­tan­ke. Vi prøv­de oss i Sve­ri­ge, men trakk oss ut etter noen få år. Nå, etter en «for­lo­vel­se» på 2,5 år, inn­går vi ek­te­skap med det svens­ke sel­ska­pet Precont AB. Jeg blir helt varm når jeg ten­ker på kje­mi­en oss imel­lom, både fag­lig og per­son­lig, sier Øyvind Kit­tel­sen (61).

Det er 20 år si­den han og Erik Op­sal star­tet vakt- og svinn­kon­troll­sel­ska­pet Pegasus Kon­troll AS. I etter­tid har Op­sal gått and­re vei­er, mens Kit­tel­sen har stått i spis­sen for en grad­vis eks­pan­sjon og en kun­de­lis­te som etter hvert om­fat­ter navn som Nor­ges­Grup­pen, Coop, Vin­mono­po­let og Var­ner. Rundt 90 an­sat­te er det også blitt, og kon­to­rer i sju nors­ke byer.

HAR HATT BEI­LE­RE

At bei­le­re har vært på dø­ren, leg­ger ikke Kit­tel­sen skjul på. Men de har blitt høf­lig av­vist. Inn­til nå. For ikke bare får Pegasus Kon­troll AS og Precont AB et fel­les ei­er­sel­skap, re­gist­rert i Sve­ri­ge. Inn som ho­ved­ak­sjo­nær i det sam­me ei­er­sel­ska­pet kom­mer også det svens­ke in­ves­te­rings­sel­ska­pet Idun Han­del & In­du­stri AB.

– Er det et sånt opp­kjøps­fond som skal snu seg rundt og sel­ge ut igjen etter maks tre år?

– Nei, nei. Idun ten­ker lang­sik­tig og sat­ser på grün­der- og fa­mi­lie­be­drif­ter, gjer­ne in­nen han­dels­næ­rin­gen. Den­ne in­ves­te­rin­gen er de­res sju­en­de, og vi er helt sik­re på at de sat­ser på å byg­ge både Pegasus og Precont vi­de­re opp. Så in­ves­te­rer da også Tho­mas og jeg i hol­ding­sel­ska­pet som skal eie de to drifts­sel­ska­pe­ne, sier Kit­tel­sen.

BLIR MED VI­DE­RE

Med Tho­mas me­ner han Tho­mas Le­onard­sen (36), drifts­sjef og nest­kom­man­de­ren­de hos Pegasus Kon­troll.

– Hvor mye skal dere eie?

– Det er ikke av­klart ennå. Men vi sat­ser, som sagt.

– Det må nød­ven­dig­vis inn­gå en verd­set­tel­se i en slik trans­ak­sjon. Hva lig­ger den på for Pegasus Kon­troll?

– Å, det får du ikke ut av meg! er­klæ­rer Øyvind Kit­tel­sen. Selv ikke trus­ler om tor­tur får ham til å end­re me­ning.

– Men dere cash­er vel ut noe? – Jo, litt.

– Og det er vel hyg­ge­lig?

– Klart det!

– Gans­ke snart run­der du 62 og kan pen­sjo­ne­re deg, Kit­tel­sen. Gjør du det?

– Nei! Jeg skal fort­satt være ak­tiv, men når ti­den kom­mer, ak­ter jeg ikke å hen­ge i et horn på veg­gen.

Tho­mas Le­onard­sen leg­ger vekt på at al­li­anse­byg­gin­gen er so­lid fun­dert.

– Vi kjen­ner hver­and­re godt, un­der­stre­ker han.

– Kul­tu­rene skal smel­tes enda tet­te­re sam­men, fast­slår Øyvind Kit­tel­sen.

MAD­LAND UT

Per Mad­land var Pegasus Kon­troll AS’ styre­le­der fra dag én og fram til for to år si­den. Fort­satt sit­ter han i sty­ret, og er like stor ei­er som Øyvind Kit­tel­sen. Men nå sel­ger han seg ut.

– Ja, det har vært en hyg­ge­lig rei­se. Vi kun­ne sik­kert ha vært mer eks­pan­si­ve ved en­kel­te kors­vei­er, men har lagt vekt på kon­trol­lert opp­byg­ging. Og det har jo gått bra; jeg tror vi har le­vert over­skudd hvert enes­te år, sier Mad­land.

– Og nå får du lønn for stre­vet? – Det kan du si. Det er hyg­ge- lig. Og jeg er helt med på alle av­gjø­rel­ser som er tatt i den­ne pro­ses­sen.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Tho­mas Le­onard­sen (t.v.) og grün­der Øyvind Kit­tel­sen blir beg­ge med vi­de­re, både som ei­ere og i drif­ten, når Pegasus Kon­troll AS nå går i kom­pa­ni­skap med en svensk «sjele­fren­de» og får et svensk in­ves­te­rings­sel­skap som ho­ved­ei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.