Åp­ner bu­tikk på Karl Jo­han

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: STEINAR VINDSLAND steinar.vindsland@fvn.no -

Lo­kal­be­drif­ten Upstairs tar et par skritt opp­over pre­sti­sje­sti­gen – og byg­ger heis. De åp­ner bu­tikk på Karl Jo­han i Oslo.

– Det­te er vel­dig moro, plut­se­lig fikk vi sjan­sen og vi valg­te å slå til, sier dag­lig le­der Bengt Bård­sen, kris­tian­san­de­ren som har solgt bil­li­ge ting og tang i Mar­kens gate i 21 år. Nå står ho­ved­sta­den for tur.

Med bu­tik­ker også i Sør­lands­sen­te­ret, på Mad­la, i Sandnes og Aren­dal sy­nes Bård­sen og søs­te­ren Bian­ca Bård­sen det var rik­tig å sat­se på lan­dets mest be­røm­te handle­gate: Karl Jo­han.

32 mil­lio­ner

– Vi åp­ner i handle­sen­te­ret Ar­ka­den i to eta­sjer der det strøm­mer kun­der gjen­nom, for­tel­ler han iv­rig når vi tref­fer ham uten­for bu­tik­ken i Mar­kens gate – der alt star­tet.

I fjor om­sat­te mor­sel­ska­pet for brut­to 32 mil­lio­ner kro­ner. I fjor høst åp­net bu­tik­ken i Stav­an­ger, og når bu­tik­ken i Ar­ka­den også er i gang kom­mer om­set­nin­gen til å øke be­ty­de­lig i år.

– Vi kom­mer til å ha rundt 60 an­sat­te alt i alt, sier han og er ri­me­lig trygg på at sat­sin­gen i Oslo vil gå bra.

PUS­SER OPP i MAR­KENS

Bu­tik­ken i Mar­kens, som para- dok­salt nok lig­ger i kjel­ler­lo­ka­let, skal han pus­se opp full­sten­dig og in­ves­te­re i heis så fle­re kan kom­me ned.

Men da må han sten­ge sjap­pa i to uker.

FOTO: VINDSLAND, STEINAR

Han sat­ser på suk­sess på Karl Jo­han, Bengt Bård­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.