Glem tig­ger­ne, sjekk ma­ler­ne

Er vi helt sik­re på at den or­ga­ni­ser­te kri­mi­na­li­te­ten best lar seg stan­se ved at ber­gen­se­re spar­ker til en ru­mensk trekk­spil­ler ved Fest­plas­sen?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Selv­sagt er det fris­ten­de å tup­pe til papp­kop­pen til hun som sit­ter på for­tau­et ved Mcdo­nalds, nå som NRK har for­talt oss at hun er en front for in­ter­na­sjo­na­le gang­ste­re.

Bør vi ikke få et tigge­for­bud, spur­te både Dags­revy­en og Dags­nytt 18 etter Brenn­punkt­do­ku­men­ta­ren sist tirs­dag. Det var det vik­tigs­te de fikk ut av av­slø­rin­gen: Gjør Nor­ge til en papp­kopp­fri sone.

NRK kun­ne like gjer­ne spurt om vi ikke bur­de få male­for­bud el­ler sne­kre­for­bud. Ru­me­ner­ne i Bergen er nem­lig gla­de ama­tø­rer mot de vir­ke­lig har­de fol­ke­ne i bygg- og an­leggs­bran­sjen. Av dem kjø­per vi også krop­per. Ikke til et kjapt knull i bus­ke­ne, men til å pus­se opp kjøk­ke­net, skifte panel på hjem­me­ne våre – el­ler male sko­len til un­ge­ne. Når de fal­ler ned og dør, lem­les­tes, el­ler lop­pes for de få kro­ne­ne de har tjent, snur vi ryg­gen til og be­und­rer den nye ter­ras­sen de la­get. ace­bo­ok-høy­re har rett, det fin­nes ”no go”-so­ner i Oslo. Nes­øya, med alle mil­li­ar­dær­vil­la­ene, er for ek­sem­pel et hel­ve­te. Det har jeg fra re­gio­nalt verne­om­bud Anders John­sen, som i fe­bru­ar for­tal­te Dags­avi­sen at use­riø­se ak­tø­rer har over­tatt 70 pro­sent av re­ha­bi­li­te­rings­mar­ke­det. ”Vi har polsk og li­tau­isk ma­fia, så er det de kri­mi­nel­le mo­tor­syk­kel­klub­be­ne som hvit­vas­ker pen­ger i bygge­bran­sjen – da bu­ser du ikke bare fram”, for­tal­te John­sen. Noen ste­der tør han ikke gå ale­ne når han skal kon­trol­le­re om nors­ke lo­ver og reg­ler blir fulgt.

Vi pus­ser opp for 70 mil­li­ar­der i året. Sta­dig fle­re av dis­se mil­li­ar­de­ne går til or­ga­ni­ser­te kri­mi­nel­le som ikke skry­ter på Face­bo­ok. ”Det pri­va­te bygge­mar­ke­det er fifty sha­des of grey og mye hel­svart”, sier Jo­nas Bals, og ham bør vi lyt­te til. Det gjør hel­dig­vis Jo­nas Gahr Stø­re. Mer om det se­ne­re. Hver tred­je kro­ne som bru­kes på bygg og anlegg, unn­dras be­skat­ning, sier skatte­di­rek­tør Hans Chris­ti­an Holthe. Det ut­gjør 130 til 140 mil­li­ar­der i året. Mot det blek­ner alle skatte­let­ter og luf­ti­ge for­slag i parti­pro­gram­me­ne.

2014 la Kri­pos fram en rap­port om ar­beids­liv­kri­mi­na­li­tet, på veg­ne av en rek­ke offentlige eta­ter fra Mat­til­sy­net til Skatte­eta­ten. Rap­por­ten be­skri­ver tvangs­ar­beid un­der trus­ler

FHvem skal byg­ge lan­det? Det skal ikke bal­kansk ma­fia, ufag­lær­te li­tau­e­re på svin­de­l­lønn og folk på kor­te, uover­sikt­li­ge og utryg­ge kon­trak­ter.

Iom vold, enor­me skatte­unn­dra­gel­ser og trygde­svin­del, mye dre­vet av svært til­pas­nings­dyk­ti­ge multi­kri­mi­nel­le nett­verk. I hvit­vas­kin­gen av pen­ge­ne får man­ge av dem hjelp av le­ga­le fore­tak som re­vi­so­rer, ad­vo­ka­ter, regn­skaps­fø­re­re og le­ger.

”Kon­se­kven­se­ne på lang sikt kan i ver­ste fall være at vi i Nor- ge vil mang­le lov­ly­di­ge virk­som­he­ter til å ut­fø­re stør­re og mind­re opp­drag for pri­va­te og det offentlige”, skri­ver Kri­pos i for­or­det til rap­por­ten. bo­ken ”Hvem skal byg­ge lan­det?” skri­ver Jo­nas Bals om li­tau­e­re, an­satt i et norsk fir­ma, som måt­te be­ta­le de­ler av løn­na til­ba­ke til ar­beids­gi­ver kon­tant, slik at lønns­dum­pin­gen ikke skul­le la seg spo­re. Nett­ver­ke­ne for­fals­ker løn­nings­lis­ter og Id-kort, ly­ver for NAV og tru­er ar­bei­der­ne til taus­het.

Hvem skal byg­ge lan­det? Det skal ikke bal­kansk ma­fia, ufag­lær­te li­tau­e­re på svin­de­l­lønn og folk på kor­te, uover­sikt­li­ge og utryg­ge kon­trak­ter. Men det er det som skjer nå. De byg­ger dår­lig og dyrt - også for det offentlige. Bals for­tel­ler om ut­len­din­ger som mal­te sko­ler i Oslo (un­der det for­ri­ge by­rå­det) for 4 kro­ner og 50 øre ti­men.

Jo­nas Bals er råd­gi­ver for Jo­nas Gahr Stø­re. I åp­nings­ta­len til Ar­bei­der­par­ti­ets lands­møte tors­dag, var det lett å høre et ekko av Bals og av de sto­re fag­for­bun­de­ne. LO vet at det ikke vil hjel­pe stort å set­te en gjeng ru­me­ne­re på fly­et sør­over. Det trengs tun-

Ige struk­tu­rel­le grep; nye lo­ver, bed­re kon­troll, stren­ge­re straf­fer - og fle­re fag­or­ga­ni­ser­te. Or­ga­ni­sa­sjons­pro­sen­ten har falt ster­kest og ras­kest i de bran­sje­ne hvor ar­beids­livs­kri­mi­na­li­te­ten er mest ut­bredt. Det er en sam­men­heng. a Stø­re da­gen før lands­mø­tet sa at Ar­bei­der­par­ti­et vil dob­le skatte­fra­dra­get for fag­for­enings­kon­tin­gent, kal­te VG det – på re­por­ta­sje­plass – for ”en fet sjekk til alle fag­or­ga­ni­ser­te”. Ven­stre­vridd pres­se, du lik­som.

I vir­ke­lig­he­ten er for­sla­get for­ska­ling for å kun­ne re­pa­re­re grunn­mu­ren til Det nors­ke hus, som er et vel­ferds­bygg. I fjor sommer slo Riks­re­vi­sjo­nen fast at ”et se­riøst, godt og an­sten­dig ar­beids­liv er en for­ut­set­ning for å kun­ne vi­dere­føre den nors­ke vel­ferds­mo­del­len”.

Riks­re­vi­sjo­nen var ikke im­po­nert over den sit­ten­de re­gje­rings inn­sats for å ver­ne det­te an­sten­di­ge ar­beids­li­vet. Det skjer for lite, og det skjer for sent. Kon­se­kven­sen er økt ri­si­ko ”for at kri­mi­nel­le ak­tø­rer ut­kon­kur­re­rer lov­lig drev­ne virk­som­he­ter”.

Re­gje­rin­gen har gjort noe, men den har skyg­get unna de vik­tig-

Ds­te gre­pe­ne. I 2011 var det dob­belt så man­ge byg­nings­ar­bei­de­re i be­man­nings­by­rå­er som i de seks størs­te en­tre­pre­nør­sel­ska­pe­ne i Oslo. I 2015 var de seks gan­ger så man­ge. Nå lo­ver Stø­re å inn­skren­ke by­rå­enes handle­fri­het, opp­he­ve den ge­ne­rel­le ad­gan­gen til mid­ler­ti­dig an­set­tel­se og for­by så­kal­te null­ti­mers­kon­trak­ter, hvor de an­sat­te ikke blir be­talt mel­lom opp­dra­ge­ne, til­tak som den nå­væ­ren­de re­gje­ring har av­vist.

Det­te er ikke bare ar­beids­mar­keds­po­li­tikk, det er kri­mi­nal­po­li­tikk, og bur­de blitt ap­plau­dert av lov- og or­den­par­ti­ene. Det er enig­het på Stor­tin­get om at sta­dig gro­ve­re ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet er et øken­de pro­blem. Sist sommer kom det na­sjo­na­le sen­te­ret for be­kjem­pel­se av slik kri­mi­na­li­tet på plass, le­det av Øko­krim. Fem po­liti­dis­trikt har fått så­kal­te a-krim­en­he­ter, som sam­ar­bei­der med and­re offentlige eta­ter. I fjor av­slør­te de 254 kri­mi­nel­le nett­verk og sa­ker. et vil­le vært fint om po­li­ti­et fort­satt fikk kon­sen­tre­re seg om det­te ar­bei­det, og ikke ble pres­set av Dags­revy­en å til jage tig­ge­re og trekk­spil­le­re.

D

FOTO: NTB SCANPIX

Ru­me­ner­ne i Bergen er nem­lig gla­de ama­tø­rer mot de vir­ke­lig har­de fol­ke­ne i bygg- og an­leggs­bran­sjen, skri­ver Om­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.