Sko­len er tross alt en av de få vir­ke­li­ge fel­les­are­na­ene vi har.

Faedrelandsvennen - - MENING - KA­RI HEN­RIK­SEN, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap Vest-ag­der KAI STEF­FEN ØS­TEN­SEN, fyl­kes­tings­re­pre­sen­tant i Vest-ag­der ÅSE LØVDAL, by­styre­re­pre­sen­tant i Kris­tian­sand

beids­mar­ke­det man til­eg­ner seg i fel­les­sko­len. Fel­les­ska­pet va­rer over tid i den vik­ti­ge tida der vi ut­vik­ler oss som men­nes­ker. I til­legg til bok­lig lær­dom, læ­rer vi det å være del av et stør­re fel­les­skap. For­måls­pa­ra­gra­fen i opp­læ­rings­lo­ven klar­gjør for­må­let med skole­gan­gen. Sko­len skal blant an­net sti­mu­le­re til krea­ti­vi­tet, miljø­be­visst­het og like­stil­ling, samt, som det står i for­måls­pa­ra­gra­fen: «Ele­va­ne og lær­lin­ga­ne skal ut­vik­le kunn­skap, dug­leik og hold­nin­gar for å kun­ne meist­re li­va sine og for å kun­ne del­ta i ar­beid og fel­les­skap i sam­fun­net. Dei skal få ut­fal­de ska­par­gle­de, en­ga­sje­ment og ut­fors­kar­trong.» rbei­der­par­ti­et vil ver­ne om det­te sto­re skole­fel­les­ska­pet. Vi me­ner det er vik­tig å ikke bry­te det opp, slik at barn i ga­ter på tett­ste­der og i byer split­tes i for­skjel­li­ge sko­ler, alt etter for­eld­re­nes pre­fe­ran­ser og øko­no­mi. Mø­ter vi bare de vi er li­kest med, ut­vik­les lik­het og ens­ret­ting, ikke mang­fold. Vi me­ner det er å gå i feil ret­ning og vil svek­ke det vik­ti­ge og ver­di­ful­le fel­les­ska­pet vi har i det nors­ke sam­fun­net.

Når vi vil sat­se på fel­les­sko­len, er det for­plik­ten­de. Sko­len skal

Afav­ne alle, den skal leg­ge til ret­te for at alle barn skal opp­le­ve til­hø­rig­het, få rom og vi­ses plass. Den in­di­vi­du­el­le opp­føl­gin­ga må skje i prak­sis. Inn­sat­sen mot de minste ele­ve­ne skal styr­kes. Vi vil ha fle­re læ­re­re for å øke læ­rer­tett­he­ten, ut­vik­le skole­fri­tids­ord­nin­gen til en ak­ti­vi­tets­sko­le (AKS) som leg­ger vekt på krea­ti­vi­tet og læ­ring og vi vil byg­ge ster­ke­re lag rundt den en­kel­te elev. Fle­re yr­kes­grup­per skal bi­dra til et trygt, læ­ren­de og ut­vik­len­de skole­mil­jø. Vi vil inn­føre en lese- skri­ve- og regne­ga­ran­ti etter and­re trinn. Spe­sial­un­der­vis­ning skal set­tes inn tid­ligst mu­lig, slik at fær­re opp­le­ver at sko­len ikke er til­rette­lagt for dem når de kom­mer opp i høy­ere klas­ser. år vik­tigs­te opp­ga­ve er fel­les­sko­len.

V

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.