10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. april 2007

● So­la skin­ner ikke på hele Sør­lan­det. Nå skal fors­ker Ni­na Jentoft og hen­nes kol­le­ger fin­ne ut hvor­for lands­de­len lig­ger på trygde­top­pen i Nor­ge. – Vi er på man­ge må­ter trygde­lands­de­len og har vært det i man­ge år, sier Jentoft til Fædre­lan lands­ven­nen. Hun er le­der for et pro­sjekt som Ag­der­forsk­ning nå skal gjen­nom­føre for å fin­ne år­sa­ken til at lands­de­len sli­ter. Kon­kret skal de s se på Vest-ag­der, men tra­di­sjo­nelt har n nabo­fyl­ket i øst hatt de sam­me pro­bleme mene. To­talt sett er det Man­dal, Kris­ti­ans an­sand og Ven­ne­sla som har de dår­ligs­te le­vek leve­kå­re­ne. – Mye ty­der på at det er kon­junk­tu junk­tur­uav­hen­gi­ge for­hold som lig­ger bak, sier Ni Ni­na Jentoft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.