25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. april 1992

● Ved Kris­tian­sands Jern­stø­pe­ri fin­ner man in­gen spor etter den be­røm­me­li­ge ned­gangs­kon­junk­tu­ren. Her rå­der op­ti­mis­men og på­gangs­mo­tet. Her ut­vi­der man både pro­duk­sjons­ka­pa­si­tet og be­man­ning. Fjor­året ble et av de bes­te i be­drif­tens his­to­rie - både når det gjel­der pro­duk­sjon, salg og inn­tje­ning. Inne­væ­ren­de år kan bli enda bed­re. Ei­er­ne lig­ger an til å få et ak­sje­ut­byt­te på 20 - tjue - pro­sent. Ven­te­lig vil det dryp­pe litt eks­tra i løn­nings­po­sen til de an­sat­te også. – Jeg tror vi skal kla­re å hev­de oss godt i kon­kur­ran­sen om mar­keds­an­de­ler ute i Euro­pa, sier Kj-di­rek­tør Ot­to Lorentz L Lars­sen. Be­man­nin­gen er nå oppe i 200 og k kan bli økt uto­ver høs­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.