Dø­den er ikke sterk nok

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MET­TE B. STO­VELAND,

APG. 2, 22-28

De som styr­te og le­det sam­fun­net på Jesu tid, ble mek­tig lei av ham. Han ble po­pu­lær blant folk, og fler og fler hør­te på hans undervisning om Gud. Ikke sjel­den gjor­de han de skrift­lær­de til skam­me. Han tros­set lo­ver og reg­ler – for ek­sem­pel hel­bre­det han syke på sab­ba­ten. Han holdt ikke faste­reg­le­ne, men spis­te med tol­le­re og syn­de­re, og had­de ven­ner blant de som var uten­for «det gode sel­skap» Verst av alt var at han spot­tet Gud, slik de så det. Han gjor­de tegn og un­der, men iste­den­for å tro på hans gud­dom­me­lig­het, ble de mer og mer opp­satt av tan­ken på å bli kvitt ham. Til slutt fikk de tatt ham til fan­ge, døm­te og hen­ret­tet ham. Men dø­den var ikke sterk nok til å hol­de på ham. Etter tre da­ger var han der igjen. Og hans be­ve­gel­se voks­te, bred­te seg ut over ver­den og ble den størs­te av alle re­li­gio­ner. Opp gjen­nom historien har man­ge prøvd det sam­me: å bli kvitt de krist­ne. Man­ge re­gi­mer har for­budt kris­ten­dom­men. Noen ser det som en plikt å dre­pe dem. And­re ste­der blir de tra­kas­sert og fra­tatt ret­tig­he­ter. Noen nøy­er seg med å lat­ter­lig­gjø­re, mob­be og de­va­lu­ere tro­en­de. Den krist­ne kir­ke er mest for­fulgt i ver­den, men lar seg ikke ut­ryd­de. For den har en le­ven­de Her­re som har be­sei­ret dø­dens kref­ter. Han er med dem alle da­ger.

Pen­sjo­ner dia­kon, Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.