Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem har skre­vet om tem­pel­rid­de­ren Arn Mag­nus­son?

2. Hvil­ken bil dis­ku­ter­te Adolf Hit­ler og Fer­di­nand Por­sche ut­vik­lin­gen av da de møt­tes i 1933?

3. Hvor gam­mel var Bud­dy Hol­ly da han døde?

4. Fra hvil­ken kjent mu­si­kal kom­mer sangen ”Edel­weiss”?

5. Hvil­ket om­rå­de kom­mer kjen­te vi­ner som Château La­fi­te Roth­schild, Château Mar­gaux og Saint-èmi­lion fra?

6. Hva he­ter den mus­lims­ke eks­tre­mist­or­ga­ni­sa­sjo­nen som ble grunn­lagt i 1987, og som ar­ran­ger­te en rek­ke blo­di­ge ter­ror­ak­sjo­ner etter at Oslo-av­ta­len ble un­der­teg­net i 1993?

7. Hvem ble kalt ”de nye gi­tar­ka­me­ra­te­ne” og ”Hal­le­lu­jah”-gjen­gen?

8. Hvil­ken havn er Euro­pas størs­te?

9. Hvil­ken nord­mann fikk No­bel­pri­sen i kje­mi i 1968, året før Odd Has­sel?

10. Hvil­ket en­gelsk fot­ballag blir kalt ”the Ti­gers”, på grunn av hjemme­drak­te­ne sine?

City Hull 10. On­sa­ger Lars 9. Rot­ter­dam 8. Holm Askil og Lind Espen Fu­en­tes, Ale­jan­dro Nil­sen, Kurt 7. Ha­mas 6. Bor­deaux 5. Mu­sic” of Sound” 4. år 22 3. bob­le Vol­ks­wa­gen 2. Guil­lou Jan 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.