Vi­pers-tre­ne­ren tror Lar­vik kan mis­te slutt­spill­fi­na­le

Søn­dag kan Vi­pers ta et nytt steg mot Cham­pions League­spill og slutt­spill­fi­na­le. Kom­mer Vi­pers dit er ikke tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen sik­ker på at Lar­vik står på mot­satt bane­halv­del.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

Jeg tror både By­åsen og Stor­ha­mar kan matche dem i en semifinale.

KEN­NETH GAB­RI­EL­SEN, Vi­pers-tre­ner, om Lar­vik

– Nei. Jeg er fak­tisk ikke så sik­ker på at de kla­rer å kom­me seg gjen­nom. Jeg tror både By­åsen og Stor­ha­mar kan matche dem i en semifinale, sier Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen før Vi­pers tar i mot So­la i and­re kvart­fi­na­le i slutt­spil­let i Aqua­ra­ma søn- dag klok­ken 18.00.

Vi­pers har seks mål å gå på etter å ha vun­net 27-21 borte, og et avan­se­ment til semi­fi­na­len vir­ker som en for­ma­li­tet. «Alle» reg­ner med at Vi­pers og Lar­vik spil­ler fi­na­le­ne som star­ter 18. mai.

Men Lar­vik har ikke sett ut som Lar­vik i det sis­te. La­get er sendt hode­stups ut av Cham­pions League, de har tapt sin førs­te kamp i se­ri­en på 16 år mot nett­opp Vi­pers, de har ska­der på nøk­kel­spil­le­re og en haug av spil­le­re på ut­gå­en­de kon­trakt. La­get har vært i hver enes­te slutt­spill­fi­na­le si­den slutt­spill ble gjen­inn­ført i 2005.

GODT TAK

– De ser slit­ne ut, sier Ken­neth Gab­ri­el­sen, som selv reg­ner med å få en­ten Stor­ha­mar el­ler By­åsen i en even­tu­ell semifinale i slutt­spil­let.

De to la­ge­ne har Vi­pers møtt fem gan­ger til sam­men i år, og vun­net alle.

– Om Stor­ha­mar går vi­de­re mot Glass­ver­ket tror jeg Lar­vik unn­går dem. Om Glass­ver­ket går vi­de­re tror jeg det blir Glass­ver­ket – Lar­vik. Der­med tror jeg vi får en­ten Stor­ha­mar el­ler By­åsen, som nok vin­ner mot Tert­nes (le­der med seks etter førs­te kamp), re­son­ne­rer Gab­ri­el­sen, som er gans­ke sik­ker på at hans jen­ter fik­ser bif­fen mot So­la.

– Er vi kon­sen­trer­te skal So­la sli­te med å vin­ne kam­pen. Vi har seks mål å gå på. Jeg ser in­gen grunn til at vi skal slip­pe oss ned. Vi har trent godt og er godt for­be­redt, sier han selv­sik­kert.

– Vi har selv­føl­ge­lig litt sli­ta­sje i la­get, men vi har ut­vik­let oss gjen­nom det­te året. Topp­ni­vå­et vårt har vært bra gjen­nom hele se­son­gen. Det er bunn-ni­vå­et vårt som er be­ty­de­lig he­vet etter nytt­år, sier man­nen som har le­det Vi­pers til 12 stra­ke sei­ere i se­rie og slutt­spill. Det er rekord for klub­ben.

KAN TJE­NE HUNDRETUSENER

Avan­se­ment be­tyr også et be­ty­de­lig be­løp i klubb­kas­sen.

– Kom­mer vi til slutt­spill­fi­na- le be­tyr det noen hundretusener i klubb­kas­sa for Vi­pers. Det er bare i fot­bal­len det ikke er et be­ty­de­lig be­løp, sier Ter­je Mar­cus­sen og hum­rer til Fædre­lands­ven­nen.

– En full hall gir oss mel­lom 100.000 og 200.000 kro­ner i inn­tek­ter. Kom­mer vi vi­de­re be­tyr det an­ta­ke­lig full hall i semifinale, sier Mar­cus­sen, som an­slår at klub­ben kan tje­ne 300.000 kro­ner på å nå slutt­spill­fi­na­len når reise­kost­na­der og leie av hall er truk­ket fra.

PS! ØIF Aren­dal spil­ler for en mu­lig fi­na­le i slutt­spil­let søn­dag. Vin­ner la­get i Bodø ven­ter en­ten El­ve­rum el­ler Koll­stad i fi­na­len.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Vi­pers Kris­tian­sand har tatt andre­plas­sen i se­ri­en. Nå jakter de Cham­pions League-plass.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.