RANDESUND J15

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● La­get be­står iføl­ge tre­ner Sver­re Bleie av 18 tre­nings­gla­de jen­ter. La­get har del­tatt i J15 re­gion­se­rie, J16 A lo­kal­se­rie og J18 re­gion­se­rie. La­get ble nr. 2 i J15 re­gion­se­rie, slått av Ålgård fra Stav­an­ger. La­get har hatt tre re­pre­sen­tan­ter på NM for by­lag: Mar­ti­ne Thor­sen (keeper), Kris­ti­ne Thomassen (bak­spil­ler) og Han­ne Byklum (bak­spil­ler). Mar­ti­ne Thor­sen har i til­legg del­tatt på na­sjo­nal sam­ling for 15-årin­ger. I til­legg har vi del­tatt på fle­re cu­per. Partil­le Cup i Gøte­borg, Ge­ne­ra­tion Cup i Vi­borg, Dyre­par­ken Hånd­ball­fes­ti­val, Ni­d­elv Cup, Troll­cup og Pe­ter Wes­sel Cup. Etter­som vi vant PW Cup i 2016 var vi tit­tel­for­sva­rer 2017. I fi­na­len møt­te vi igjen Stor­ha­mar som vi slo 14-11 i 2016. Vi tap­te den­ne gan­gen 14-10, men er strå­len­de for­nøy­de med inn­sat­sen og andre­plas­sen. Plas­se­rin­gen i PW Cup gjør at vi er kva­li­fi­ser­te til Nor­den Cup i Gøte­borg i rom­jula.

FOTO: IN­GER M. WITTEVEEN

Ne­derst f. v: Kris­tof­fer André Horn­nes, Hen­rik Fur­nes, Jon Er­lend Torsås, Olav Tor­svik, Lars Mar­cus­sen, Si­vert Jør­gen­sen og Lars Chris­ti­an Hur­ve­nes. And­re rek­ke f. v.: Kjell Kris­ti­an Søm­me, Gard Øv­re­vik, Mar­kus Nil­sen, Rag­nar Myk­land, Da­ni­el Gabor Et­si og Anders M. Try­foss. Tred­je rek­ke f. v: Ei­rik Odin­sen, Øyvind Karl­sen, Erik Sørensen og Ole Cor­ri­gan. På top­pen: Mag­nus An­ton­sen.

FOTO: PRIVAT

Bak f. v: Ida Ca­mil­la Fos­se, An­ni­ken Johansen, Kris­ti­ne Thomassen, Ce­lina Pedersen, Linea Hov­land, Mar­ti­ne Thor­sen, He­le­ne Isach­sen og Ca­mil­la Hen­nig-ol­sen. Foran f. v: Ida Tjel­ta, Fri­da Kver­nes, Tu­va Jør­gen­sen, Mar­te Berge­stig, Han­ne Byklum, Hen­ri­et­te Strøms­våg, Ti­ril Fjer­me­dal, Ylva Hekne­by og Ma­rie Ring­stad. Ikke på bil­det: Ju­lie Ha­ge­li, tre­ner Sver­re Bleie, Tone Hen­nig-ol­sen og Ri­ta Berge­stig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.