Vil ha mer tid med bar­na

Vest-ag­der er blant fyl­ke­ne i lan­det hvor for­eld­re­ne i størst grad vel­ger kon­tant­støt­te for ett og to-årin­ge­ne sine. – Jeg tri­ves vel­dig godt hjem­me, og min mann øns­ket å job­be, sier Ki­ne Iver­sen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIAN­SAND TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

– Det var et be­visst valg. Jeg vil ikke at and­re skal stå for opp­dra­gel­sen av mitt barn. Jeg vil selv være med i hen­nes ut­vik­ling, sier Ani­ta Hau­ge (28).

Ani­ta er en av man­ge i VestAg­der som mot­tar kon­tant­støt­te, en stø­nad som snart øker til 7500 kro­ner for barn mel­lom ett og to år som ikke går i barne­hage.

Tall fra NAV vi­ser at Vest-ag- der er et av fyl­ke­ne i lan­det som har høy­est an­del barn med kon­tant­støt­te. Kun i Øst­fold er det fle­re som be­nyt­ter seg av tje­nes­ten. 33,6 pro­sent barn i Vest-ag­der mot­tok i 2016 stø­na­den, syv pro­sent over lands­gjen­nom­snit­tet.

– Det at vi er fle­re i Vest-ag­der hand­ler kan­skje om at vi har litt an­ner­le­des ver­di­er her, sier Hau­ge.

VIK­TIG FOR BARNET

Martha Ire­ne Ug­land, Ida Sne­myr, Ani­ta Hau­ge og Ki­ne Iver­sen har tatt tu­ren til Just­vik Barne­hage for «Åpen barne­hage» med sine små. Åpen barne­hage er et leke­til­bud for barn uten barne­hage­plass, i føl­ge med voks­ne.

Tre av fire mød­re valg­te kon­tant­støt­te frem­for barne­hage. For Sne­myr var stø­na­den imid­ler­tid et al­ter­na­tiv da fa­mi­li­en ikke fikk barne­hage­plass.

– Jeg har vært hjem­me seks må­ne­der eks­tra, så jeg er klar for å be­gyn­ne å job­be igjen. Det har vært vel­dig hyg­ge­lig, men om jeg fikk vel­ge selv had­de jeg hel­ler job­bet, sier Sne­myr.

Sne­myr me­ner at det er po­si­tivt for barn å gå i barne­hage.

– Jeg sy­nes at min dat­ter har godt av å tref­fe and­re barn, og ikke bare være hjem­me med oss. Jeg tror også at det er vik­tig for meg å kom­me til­ba­ke i jobb, sier Sne­myr.

Hau­ge me­ner på sin side at lan­ge barne­hage­da­ger kan med­føre stress hos barn.

– For­de­len med at hun er hjem­me med meg er at hun får den trygg­he­ten og roen hun tren­ger som li­ten. I til­legg so­sia­li­se­res hun med and­re etter­som jeg ofte vel­ger å ta hen­ne med i åpen barne­hage, sier hun.

Ug­land er enig.

– Jeg øns­ket mer tid med minste­mann. De er jo små kun en gang, det er det vik­tig å hus­ke på før det blir for sent, sier Ug­land.

OMSTRIDT

Kon­tant­støt­ten er i dag svært omstridt. Fle­re me­ner den bi­drar til både kvinne­dis­kri­mi­ne­ring, man­gel på in­te­gre­ring og fat­tig­dom.

Kvin­ne­ne fra Kris­tian­sand er ikke enig.

– Det er et valg å være hjem­me, og jeg kun­ne ha valgt det vekk. Valg­fri­het er også like­stil­ling, sier Hau­ge.

Li­ke­vel vi­ser sta­ti­stik­ken at det er be­ty­de­lig fle­re kvin­ner enn menn som vel­ger å være hjem­me.

– Jeg har egent­lig ikke noe godt svar på hvor­for det ble meg, og ikke min mann. Jeg tri­ves imid­ler­tid vel­dig godt hjem­me, og min mann øns­ket å job­be, sier Iver­sen.

Ug­land me­ner at øko­no­mi er av­gjø­ren­de for man­ge.

– Min mann tje­ner mer enn meg, der­for var regne­styk­ket en­kelt. Han had­de egent­lig lyst å være hjem­me, men det vil­le ikke vært lønn­somt, sier hun.

VIK­TIG TID

Kon­tant­støt­ten har blitt ut­ford­ret fra fle­re po­li­ti­ke­re på venstre­si­den de sis­te åre­ne. Stor­tings­re­pre­sen­tant for Aust-ag­der, Kjell In­golf Rop­stad

(KRF), me­ner kon­tant­støt­ten er

es­sen­si­ell for mo­der­ne fa­mi­li­er.

– Kon­tant­støt­ten gir flek­si­bi­li­tet og en re­ell valg­fri­het. Alle fa­mi­li­er er for­skjel­li­ge, og vil der­for også ha for­skjel­li­ge be­hov. Staten bur­de ikke be­stem­me hva som er best for den en­kel­te fa­mi­lie, sier Rop­stad.

Rop­stad ble far for førs­te gang for syv må­ne­der si­den.

– Det er vik­tig å min­ne om at de fles­te ikke får så man­ge barn. Det er en utro­lig vik­tig tid i li­vet som bur­de verd­set­tes, sier han.

Selv om kon­tant­støt­ten er blant Krfs hjerte­sa­ker, er Rop­stad i tvil om fa­mi­li­en selv vil be­nyt­te seg av tje­nes­ten.

– Vi har ikke be­stemt oss ennå. Det vik­tigs­te er uan­sett at vi har valg­fri­he­ten der­som vi be­slut­ter at det er best for oss, sier han.

Kvin­ne­ne fra Kris­tian­sand hå- per til­bu­det om kon­tant­støt­te opp­rett­hol­des.

– Det er utro­lig trist om den fjer­nes, da tar de jo fra oss valg­fri­he­ten. Om så må de i alle fall kom­me med et mot­til­bud, sier Hau­ge.

FÆR­RE ENN FØR

I 2016 var det 14.497 per­soner i Nor­ge som mot­tok kon­tant­støt­te. Det er en ned­gang på 1352 mot­ta­ke­re sam­men­lig­net med 2015.

Før­skole­læ­rer­ne i Just­vik Barne­hage, Solveig Try­dal Si­mon­sen og Ti­ne Bro­der­sen Sør­hus, sier at de har mer­ket ned­gan­gen.

– Vi mer­ker at det er fle­re som vel­ger barne­hage nå enn før, sier Si­mon­sen.

Før­skole­læ­rer­ne er beg­ge mød­re og har selv be­nyt­tet seg av kon­tant­støt­te.

– Det er flott med valg­mu­lig­he­ten en får med kon­tant­støt­te. Jeg tror også at det er po­si­tivt for barn å kun­ne få en ro­li­ge­re start, sier Sør­hus.

I Kris­tian­sand kom­mu­ne gis det i til­legg en kom­mu­nal kon­tant­støt­te på 4000 kro­ner for barn mel­lom to og tre år som ikke går i barne­hage.

– Det er po­si­tivt med den stat­li­ge kon­tant­støt­ten til de fyl­ler to år. Barn bur­de nok imid­ler­tid ikke være hjem­me len­ger enn det. Det er vik­tig for barns ut­vik­ling og so­sia­li­se­ring at de går i barne­hage, sier Si­mon­sen.

Foto: reidar koll­stad

Ida Sne­myr (t.h) og Ki­ne Iver­sen har valgt kon­tant­støt­te i ste­det for barne­hage­plass.

FOTO: REIDAR KOLL­STAD

Kris­tian­san­de­re er for­nøyd med kon­tant­støt­ten. Fra Venst­re: Martha Ire­ne Ug­land, Ida Sne­myr, Ani­ta Hau­ge og Ki­ne Iver­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.