Me­ner Høy­re må kre­ve for­bud

Fle­re po­li­ti­ke­re i Høy­re i Kris­tian­sand me­ner par­ti­et bør gå inn for et for­bud mot tig­ging. De øns­ker også å fjer­ne lei­ren un­der Ves­ter­vei­broa. Tig­ger­ne opp­le­ver at folk har blitt mer sin­te på dem i det sis­te.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

– Vi er gans­ke man­ge som me­ner at Høy­re må ut og mar­ke­re at vi vil ha tig­ger­for­bud. Med ord­fø­re­ren i spis­sen. Det må vi gå inn for, selv om det ik­ke er fler­tall for det i by­sty­ret, sier Tom Bis-

seth, vara­med­lem til by­sty­ret og tid­li­ge­re le­der i Kris­tian­sand Høy­re.

Tig­ger­de­bat­ten har blus­set opp igjen i par­ti­et et­ter at NRK Brenn­punkt do­ku­men­ter­te at bak­menn had­de tjent sto­re pen­ger på kri­mi­na­li­tet i Nor­ge. Dis­se gikk un­der dek­ke av å være tig­ge­re.

Det mes­te av do­ku­men­ta­ren var fra Ber­gen.

– Det er ri­me­lig naivt å tro at ik­ke mye av det sam­me skjer i Kris­tian­sand også, sier Hans Ot­to Lund, tid­li­ge­re gruppe­le­der i Høy­re og med­lem i helse­og so­sial­sty­ret.

Han kjem­pet for for­bud da Ar­vid Grund­kjøn var ord­fø­rer i Kris­tian­sand. Nå tar han tig­ger­sa­ken opp igjen på et gruppe­møte i par­ti­et på man­dag.

FULL DE­BATT

Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re har en helt an­nen me­ning om tigge­for­bud enn sin for­gjen­ger. Han øns­ker ik­ke for­bud i Kris­tian­sand og endrer ik­ke me­ning på bak- grunn av do­ku­men­ta­ren som ble vist på NRK.

– Min inn­falls­vin­kel er at vir­ke­lig­he­ten i Kris­tian­sand ik­ke for­and­rer seg selv om det har vært en do­ku­men­tar om Ber­gen. Vi ut­vik­ler ik­ke en po­li­tikk ba­sert på det som skjer i and­re byer, sier han.

Når de­bat­ten om uten­lands­ke tig­ge­re har vært oppe tid­li­ge­re, har Ha­rald Fur­re ad­vart mot til­tak som har form av kol­lek­tiv av­straf­fel­se.

– Vi må skil­le mel­lom de som er kri­mi­nel­le og og de som ik­ke er kri­mi­nel­le, og ik­ke skil­le på et­ni­si­tet. Po­li­ti­et har fulgt med på de som har dre­vet med kri­mi­nell virk­som­het og man­ge sit­ter in­ne el­ler er ut­vist, sier Fur­re.

I et møte i by­sty­ret i mars av­vis­te han kon­tant å fjer­ne tig­ger­lei­ren un­der broa på Ves­ter­vei­en.

BYBILDET

Men i par­ti­et er det med­lem­mer som har en helt an­nen me­ning. I ja­nu­ar skrev John G. Ber­nan­der et inn­legg der han ba om at det måt­te ryd­des opp i lei­ren som uten­lands­ke tig­ge­re har etab­lert un­der broa på Ves­ter­vei­en.

– Fri­lufts­lo­ven slår fast at man ik­ke kan fri­cam­pe mer enn 48 ti­mer. Men her er det etab­lert en fast leir med åpen ild der man bren­ner ma­te­ria­le som and­re må be­hand­le som spe­sial­av­fall. Det er satt opp skur og telt, som and­re

Foto: Chris­ti­na Øst­tveit

Sen­tra­le Høy­re-po­li­ti­ke­re i Kris­tian­sand vil for­by tig­ging, og det blir tema på gruppe­mø­tet i par­ti­et i dag. Bil­det er fra Mar­kens i hel­gen.

FOTO: CHRIS­TI­NA ØST­TVEIT

Fjer­ning av rom­lei­ren ved Ves­ter­vei­en kom­mer igjen opp til de­batt. Det skjer på Høy­res gruppe­møte i kveld et­ter ini­tia­tiv fra fle­re Høy­re-po­li­ti­ke­re i byen. På da­gen i går var det stil­le i lei­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.