Ba­ker­mes­ter Hare­pus slo an hos bar­na

Møte med ba­ker­mes­ter Hare­pus i Kil­den lør­dag var spe­si­elt gøy for de små.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TI­AN HOLE

– Jeg sy­nes det var kjempe­gøy i dag! Høyde­punk­tet var kan­skje «Pep­per­kake­bake­san­gen» med Bake­mes­ter Hare­pus og Klatre­mus, sier til­skuer Sa­ra Win­der­gaard (7).

Hun tok tu­ren helt fra Kra­gerø for å få med seg KSO og Dyre­par­kens sam­ar­beids­kon­sert i Kil­den lør­dag for­mid­dag.

FOR­NØYD PUBLIKUM

Sam­men med søs­ken­bar­na Saia (3) og Pe­ter (6) Amund­sen fikk Sa­ra opp­le­ve mu­sikk­styk­ker og inn­slag fra både Dyre­par­ken og Dis­ney, samt styk­ker fra den klas­sis­ke ver­den. For Pe­ter var da­gens høyde­punkt Klov­nen Bon­bon, spilt av Las­se Nø­ra­ger.

– Det gøy­es­te i dag var da Klov- nen Bon­bon be­svim­te på sce­nen, da lo jeg godt. Når det kom­mer til den ku­les­te san­gen er jeg enig med Sa­ra, «Pep­per­kake­bake­san­gen» er best, sier Pe­ter Amundn­sen.

Bro­ren Saia fikk også møtt Ba­ker­mes­ter Hare­pus et­ter fore­stil­lin­gen, som sam­men med de and­re ka­rak­te­re­ne fra Hakke­bakke­sko­gen og Kar­de­momme­by ming­let med publikum for å ta bil­der.

Men det var ik­ke bare til­skuer­ne som var for­nøy­de i Kil­den. På sce­nen sto de unge so­lis­te­ne Aman­da Klip­pen (9) og Es­pen Gar­riot (13), som fram­før­te «Dy- re­park­san­gen» til stor ju­bel fra en nes­ten full­satt kon­sert­sal.

– Jeg sy­nes det gikk vel­dig bra i dag. Vi har jo bare øvd si­den tors­dag, sier Klip­pen til Fædre­lands­ven­nen et­ter kon­ser­ten.

– NOR­GES YNGSTE RAPPER

Midt i san­gen dro de unge so­lis­te­ne fram hvert sitt rap-vers, som slo godt an blant til­skuer­ne.

– Ha­ha, jeg er kan­skje Nor­ges yngste rapper ak­ku­rat i dag. Jeg sy­nes det gikk bra, selv om det var litt vans­ke­lig å hen­ge med i teks­ten, sier Klip­pen vi­de­re og ler.

De unge sang­fug­le­ne har beg­ge lyst å job­be mer med både tea- ter og sang i fram­ti­da. Og er­fa­rin­gen fra Kil­den kom­mer nok godt med vi­de­re.

– De tre hobby­ene jeg dri­ver med er jo tea­ter, sang og pia­no, så det­te er ab­so­lutt noe jeg vil hol­de på med vi­de­re, sier Gar­riot.

– Jeg er også glad i å syn­ge og dan­se, så det­te skal jeg fort­set­te med, sier Klip­pen be­stemt.

– SOM EN KICKSTART FOR OSS

Hans Bo­din, pro­gram­sjef i Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter sier til Fædre­lands­ven­nen at han hå­per at sam­ar­beids­kon­ser­ten vil bli et år­lig ar­ran­ge­ment.

– Det­te sam­ar­bei­det er en vinn-

vinn-si­tua­sjon for oss beg­ge. Jeg hå­per at den­ne kon­ser­ten vil bli en tra­di­sjon hvert år, i uka et­ter pås­ka. Det fun­ge­rer som en slags kickstart for både KSO og Dyre­par­ken-se­son­gen, sier Bo­din til Fædre­lands­ven­nen.

Roy Bjer­ke, kon­fe­ran­sier og un­der­hold­nings­sjef i Dyre­par­ken, er også inn­stilt på et tet­te­re sam­ar­beid med KSO i åre­ne fram­over.

– Vi er to ster­ke kul­tur­le­ve­ran­dø­rer på Sør­lan­det, som ser at vi har mye å hen­te hos hver­and­re. Så jeg ser fram til det nes­te sam­ar­bei­det, som fore­lø­pig ser ut til å bli tid­lig til nes­te år, sier Bjer­ke.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Sa­ra Win­der­gaard (7), Da­ni­el Dyste­bak­ken (som Bake­mes­ter Hare­pus), Saia Amund­sen (ne­derst til venst­re) og Pe­ter Amund­sen i Kil­den lør­dag for­mid­dag.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Di­ri­gent Nils Erik Mås­eids­våg.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Corne­lia Brands­dal (7) og Roy Bjer­ke var kon­ser­tens kon­fe­ran­sie­rer.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Kris­ti­an Wint­her i rol­len som Je­sper.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.