Start vant på straf­fe på over­tid

Kap­tein Si­mon Lar­sen tok an­svar et­ter at To­bias Chris­ten­sen skaf­fet straffe­spark. Det sik­ret Start 2–1-sei­er mot Troms­da­len

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - HER­MAN FOLVIK

Kap­tein Si­mon Lar­sen sat­te inn straf­fen på over­tid da Start vant 2-1 borte mot Troms­da­len i går. Da­ni­el Aase sco­ret det førs­te.

– Vi kom­mer til å få man­ge av dis­se slite­kam­pe­ne. Det er de la­ge­ne som vin­ner de kam­pe­ne som kom­mer til å lig­ge der oppe i top­pen. Sån­ne kam­per er eks­tremt dei­lig å vin­ne, sier kap­tein Lar­sen et­ter 2–1-sei­e­ren i Tromsø.

Det så ut til å ebbe ut i 1–1, men på over­tid fikk Start mu­lig­he­ten på straffe­spark. Kap­tein Si­mon Lar­sen tok an­svar og av­gjor­de kam­pen med en trygg straf­fe. Start tar med det sin tred­je sei­er på rad.

Lar­sen måt­te hen­te bal­len fra an­greps­spil­ler Den­nis An­twi et­ter at Helle­myr-gut­ten To­bias Chris­ten­sen ble lagt i bak­ken in­ne i straffe­fel­tet.

– Ja, Den­nis had­de vel­dig lyst til å ta den, men jeg var ri­me­lig sik­ker på å set­te den i mål. Og da var det spe­si­elt godt å se den gå i mål, sier kap­tei­nen.

Es­pen Børuf­sen had­de en god kamp på venstre­si­den til Start, og var nest sist på bal­len før Da­ni­el Aase ga gjes­te­ne le­del­sen i 1. om­gang. Han me­ner det er sli­ke sei­ere som kan gjø­re at Start går opp igjen til elite­se­ri­en.

– Det er helt eks­tremt dei­lig å få det må­let – for det­te job­bet vi hardt for. Vi had­de nok av sjan­ser til å vin­ne kam­pen før vi fikk straf­fen. Det er sli­ke kam­per vi må vin­ne om vi skal ryk­ke opp igjen. Godt å se at vi har mar­gi­ne­ne på vår side, sier kant­spil­le­ren.

AASE STUPTE START FORAN

Start kom greit i gang i inn­led- nin­gen, men slet med å kom­me til far­lig­he­ter foran mål. Det var Troms­da­len som had­de de førs­te sto­re mu­lig­he­te­ne. Et­ter 15 mi­nut­ter stop­pet Si­mon Lar­sen nord­len­din­ge­ne i sis­te li­ten.

20 mi­nut­ter ut i om­gan­gen mis­tet Ben­ja­min Bou­jar, som spil­te i Håkon Op­dals skade­fra­vær, gre­pet på bal­len et­ter en cor­ner. Mat­hias Abel­sen kom til skudd og fle­re på TUIL Are­na så 1–0 for ver­te­ne, men Start fikk blok­kert til cor­ner med nød og nep­pe.

Fem mi­nut­ter se­ne­re gikk sør­len­din­ge­ne opp i 1–0. Troms­da­len ro­tert bort bal­len på tvers og Start var nåde­løse på kont­rin­gen. Es­pen Børuf­sen ble fint spilt opp og klin­ket til fra 16 me­ter. Skud- det var godt, men Adri­an Mik­kel­sen hang med og fikk slått i tverr­lig­ge­ren.

På re­tur fulg­te Da­ni­el Aase vå­kent og godt med fra mot­satt side. Lyslug­gen stup­hea­det re­tu­ren ef­fek­tivt i mål for Start foran den mas­si­ve snø­veg­gen i Tromsø.

VORTHOREN KUN­NE DOB­LET

Få stun­der se­ne­re holdt Troms­da­len på å ut­lig­ne. Igjen var Bou­jar rus­ke­te i fel­tet og bom­met på en død­ball. Mo­ham­med Aha­med rakk så vidt å rea­ge­re og klar­te ik­ke å få bal­len i mål, men hel­ler fle­re me­ter over.

De 200 hjemme­til­skuer­ne trod­de 1–1 var et fak­tum et­ter 37 mi­nut­ter. Abel­sen klin­ket til med

ett glim­ren­de fri­spark og bal­len sus­te rett i net­tet. Hel­dig­vis for Start gikk bal­len i nett­veg­gen på ut­si­den av stol­pen. Bou­jar had­de også bra heng på skud­det.

BØRUF­SEN I TVERR­LIG­GE­REN

I nes­te Start-an­grep kun­ne Ni­els Vorthoren dob­let før pau­se. Troms­da­len som­let i eget for­svar og Åsa­ne-hel­ten var plut­se­lig fri med keeper, men Mik­kel­sen kom så tett at han fikk av­ver­get for ver­te­ne.

På over­tid av den førs­te om­gan­gen var Start centi­me­te­re fra 2–0. Es­pen Børuf­sen klem­te til igjen fra om­trent 16 me­ter, men igjen var me­tal­let i vei­en for Vågs­bygd­kan­ten. Start had­de rundt 20 fans på plass som gjor­de en fin inn­sats på tri­bu­nen.

UTLIKNING På FINT FRI­SPARK

Si­mon Lar­sen lag­de fri­spark like et­ter at and­re om­gang var i gang igjen. Mat­hias Abel­sen skrit­tet opp fra litt over 20 me­ter og på hans tred­je for­søk skul­le den sit­te. Han skrud­de bal­len fint opp i krys­set, via fin­ge­ren til Bou­jar, som li­ke­vel ik­ke had­de sjan­se til å ta den.

Hjemme­la­get gjor­de det vans­ke­lig for Start, men sør­len­din­ge­ne tok litt over inia­ti­vet rundt 60 mi­nut­ter. Li­ke­vel var det Troms­da­len som skap­te den førs­te mu­lig­he­ten et­ter 1–1 må­let et­ter 70 mi­nut­ter, men Bou­jar had­de grei kon­troll på for­sø­ket til Lys­voll som prøv­de seg fra litt skrå vin­kel.

Stei­nar Pe­der­sen sat­te inn To­bias Chris­ten­sen, som had­de et strå­len­de inn­hopp sist, det sis­te kvar­te­ret for Seg­berg. Sam­ti­dig ble Vorthoren flyt­tet ned på midt­en.

Børuf­sen fikk satt ho­det sitt på et inn­legg, men bal­len gikk man­ge me­ter til side for mål. Stop­per­duo­en Hei­kil­lä og Lar­sen kom beg­ge til av­slut­ning på cor­ner mi­nut­tet før full tid, men in­gen av dem traff skik­ke­lig.

På over­tid sik­ret Chris­ten­sen Start straf­fe. Den sat­te Lar­sen i mål og Start vant 2–1.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Start fei­rer 1–0-må­let til Da­ni­el Aase i førs­te om­gang.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Da­ni­el Aase stupte inn 1–0 og rakk ik­ke å kom­me seg opp før Ni­els Vorthoren var på plass for å gra­tu­le­re.

FOTO: HEN­RIK FOLVIK

Start fei­rer 2–1-må­let til Si­mon Lar­sen (helt til venst­re) på over­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.