Fra Ap til KRF

Ru­ne Ed­vard­sen

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no -

– Jeg har sig­na­li­sert det­te tid­li­ge­re. Et­ter sist valg had­de jeg inn­trykk av at Ar­bei­der­par­ti­et skul­le nær­me seg kris­ten­fol­ket. Nå be­ve­ger de seg i ste­det and­re vei­en, sier Ed­vard­sen som er le­der for Tro­ens Be­vis i Sa­rons Dal.

Han sier at han fø­ler sterk til­knyt­ning til ar­bei­der­be­ve­gel­sen, men nå går det ik­ke len­ger.

BYT­TET UMIDDELBART

Hittil har mi­sjons­ge­ne­ral Ru­ne Ed­vard­sen i Tro­ens Be­vis i Sa­rons Dal i Kvinesdal støt­tet Ar­bei­der­par­ti­et.

Aps nye ved­tak om KR­LE før­te umiddelbart til parti­byt­te.

– Fra i dag er jeg med­lem i KRF. Godt valg alle sam­men, skrev Ru­ne Ed­vard­sen på sin Face­bo­ok­pro­fil lør­dag etter­mid­dag, like et­ter at ved­ta­ket var fat­tet. Se­ne­re sam­me dag la han ut et skjerm­bil­de som vis­te at han had­de meldt seg inn i KRF, iføl­ge avi­sen Da­gen.

Med 164 av 300 stem­mer gikk lands­mø­tet inn for å drop­pe K-en i skole­fa­get, og gikk der­med mot sin egen parti­le­del­se i det­te spørs­må­let.

– GAMMELDAGS

Ru­ne Ed­vard­sen me­ner Ar­bei­der­par­ti­ets livs­syns­nøy­tra­le tanke­gang er gammeldags.

– Det er ut­da­tert. And­re land går mot­satt vei, sier han.

– R-en står jo for re­li­gion som også inn­be­fat­ter kris­ten­dom. Hvor­for er den­ne K-en for kris­ten­dom så vik­tig?

– Det er mest en sig­nal­ef­fekt for hvor kris­ten­dom­men står i Nor­ge. Det er et sig­nal om hvor vi står og hvor vi går, sier han. Ru­ne Ed­vard­sen på­pe­ker at også asyl­po­li­tik­ken er vik­tig for hans valg.

– Her har Knut Arild Harei­de og KRF vært mye ty­de­li­ge­re på at de vil hjel­pe men­nes­ker som er i nød, sier han.

Ed­vard­sen fikk mye opp­merk- som­het da han for fire år si­den for­kyn­te at han skul­le stem­me Ar­bei­der­par­ti­et og ik­ke Kris­te­lig Folke­par­ti. Nå går han mot­satt vei.

Det tror han blir let­te­re å for­sva­re i Kris­ten-nor­ge.

– Jeg har fått mye pep­per og juling ver­balt et­ter at jeg sto frem og for­tal­te at jeg stem­te Ar­bei­der­par­ti­et. Man­ge har slitt med mitt syn. Det­te blir mye let­te­re å for­sva­re i Kris­ten-nor­ge, for­tel­ler Ed­vard­sen.

– Så det er let­te­re å være KRFvel­ger i krist­ne mil­jø­er?

– Ja, ab­so­lutt, men det er ik­ke det som er grun­nen til at jeg byt­ter par­ti nå.

– For fire år si­den kom det frem at Tro­ens Be­vis mis­tet gi­ve­re da du sa at du støt­tet Ap. Kom­mer de til­ba­ke nå?

– De har mo­de­rert seg og kom­met til­ba­ke. Men i det krist­ne Nor­ge så har det vært en for­stå­el­se av at Ar­bei­der­par­ti­et ik­ke står for krist­ne grunn­ver­di­er, sier Ed­vard­sen.

– Men du har før sagt at det var vans­ke­lig å støt­te KRF når de støt­tet Frp. Du nevn­te sa­ker som li­be­ral por­no- og al­ko­hol­po­li­tikk.

– Ja, det er et di­lem­ma som ik­ke alle krist­ne ser. Det er vans­ke­lig, og det vi­ser at jeg ik­ke fin­ner et par­ti der jeg er enig i alt, sier Ed­vard­sen.

❞ Jeg har fått mye pep­per og juling ver­balt et­ter at jeg sto frem og for­tal­te at jeg stem­te Ar­bei­der­par­ti­et RU­NE ED­VARD­SEN, kris­ten­le­der

– ENDRER IK­KE FA­GET

Da Ed­vard­sen for et par uker si­den sa at han var kri­tisk til Ar­bei­der­par­ti­ets inn­vand­rings­po­li­tikk og hold­ning til kris­ten­dom i sko­len, ble han kon­tak­tet av parti­le­der Jo­nas Gahr Stø­re. Nå må Stø­re se den pro­fi­ler­te mi­sjons­le­de­ren for­la­te par­ti­et,

– Han er en klok per­son. Det er han sik­kert også et­ter at han har gjort det­te, men den K-en kom til for tre og halvt år si­den. Den var der ik­ke før. Det at den et­ter vår me­ning bør gå bort, endrer jo ik­ke inn­hol­det i det fa­get og hel- ler ik­ke inn­hol­det i den po­li­tis­ke hold­nin­gen til det fa­get, sier Stø­re til Da­gen.

ARKIVFOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Knut Arild Harei­de og Ru­ne Ed­vard­sen (t.h.) blir igjen parti­ka­me­ra­ter.

FOTO:

Ru­ne Ed­vard­sen meld­te seg umiddelbart inn i KRF og la det ut på egen Face­bo­ok-side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.