Kvad­ra­tur­for­enin­gen: – Vil ik­ke ha tig­ging i sen­trum

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRIS­TI­NA ØST­TVEIT

Ha­rald An­der­sen dag­lig le­der i Kvad­ra­tur­for­enin­gen, me­ner at tig­ging ik­ke bør fore­kom­me i sen­trums­ga­te­ne.

– Det er po­li­ti­ke­re som må ta be­slut­nin­ger på lov­ver­ket, men in­gen må være i tvil om at Kvad­ra­tur­for­enin­gen er imot at det er til­latt å tig­ge i sen­trums­om­rå­der, sier An­der­sen.

An­der­sen sier vi­de­re at de ik­ke har end­ret hold­ning et­ter at tig­ger­de­bat­ten har blus­set opp igjen.

– Vi opp­le­ver at po­li­ti­et er svært be­tenkt over at tig­ging er lov­lig sys­tem i da­gens sam­funn. Det­te har vært vår hold­ning i man­ge år, uav­hen­gig av NRKS do­ku­men­tar, sier An­der­sen.

Ran­di Hau­kom, råd­gi­ver ved tu­rist­in­for­ma­sjo­nen, sier de har fått hen­ven­del­ser fra folk som opp­le­ver tig­gin­gen som ube­ha­ge­lig.

– Det fore­kom­mer at noen av tig­ger­ne går rundt med kop­pen i Mar­kens. Det skal ik­ke fore­kom­me. Fle­re tu­ris­ter og lo­ka­le har gitt ut­trykk for at de ik­ke sy­nes det er greit å få en kopp opp i an­sik­tet, sier Hau­kom, som også er Høy­re-po­li­ti­ker.

Hun har li­ke­vel in­gen tro på at et tigge­for­bud i byen vil løse pro­ble­me­ne.

– Nei, jeg er ik­ke for at det skal inn­fø­res for­bud. Ny­lig ble det ved­tatt at de som sit­ter i Mar­kens og strik­ker skal flyt­tes til Ned­re Torv sam­men med alle and­re sel­ge­re. De må be­hand­les på lik lin­je med de and­re, sier Hau­kom.

– Å sam­le alle på ett sted er et godt til­tak, og jeg har tro på at vil fun­ge­re, leg­ger hun til.

– MAN­GE ÆRLIGE TIG­GE­RE

Hau­kom så NRK Brenn­punkts do­ku­men­tar i for­ri­ge uke.

– Jeg ble utro­lig for­skrek­ket, men vi har ik­ke sli­ke til­stan­der i Kris­tian­sand. Ut­ta­lel­se­ne fra Ole Hor­te­mo i po­li­ti­et er noe jeg har til­tro til.

Hun leg­ger til at en slik do­ku­men­tar kan være med å stig­ma­ti­se­re en hel grup­pe.

– Den kan være med på å høy­ne mot­stan­den mot ru­me­ne­re. Man­ge vil nok tro at alle ru­me­ne­re er inn­blan­det i det­te, men her i Kris­tian­sand vet vi at det fin­nes ær­li­ge­re tig­ge­re, sier Hau­kom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.