Svein Stø­le vil byg­ge ho­tell ved Bu­en

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ROALD ANKERSEN

Svein Stø­le fra Mandal er Nor­ges fjer­de ri­kes­te mann. Nå vil han byg­ge ho­tell i hjem­byen.

– Man­da­lit­te­ne har ven­tet på det­te i man­ge år. Et­ter at Sol­borg ble stengt for rundt fem år si­den har be­ho­vet vært vel­dig stort, sier ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen i Mandal. Han tror et ho­tell med 80 rom kan stå fer­dig i 2019. By­sty­ret skal fat­te en­de­lig ved­tak i sa­ken i mai.

Mandal kom­mu­ne har ik­ke hatt noe stør­re by­ho­tell si­den Sol­borg ble stengt for hel­års­drift. Det­te har hele byen etter­lyst, og det har vært satt av en tomt ved si­den av Bu­en kul­tur­hus på Malmø.

Det kom­mu­na­le ei­en­doms­sel­ska­pet har ny­lig hatt ute en kon­kur­ran­se om hvem som skal få byg­ge det nye ho­tel­let, der blant an­net ho­tell­kje­den Choi­ce var med. Val­get falt imid­ler­tid på pla­ne­ne til to ut­flyt­te­de man­da­lit­ter.

– Det­te er vel­dig moro, men jeg er hel­ler ik­ke helt uer­fa­ren når det gjel­der ho­tell­drift. I ti år var jeg med å dri­ve Sol­borg sam­men med Gah­re-fa­mi­li­en i den pe­rio­den ho­tel­let ble dre­vet godt, sa Stø­le til Lin­des­nes avis som var til ste­de da pla- ne­ne ble of­fent­lig­gjort i Mandal by­sty­re.

In­ves­tor og mil­li­ar­dær Svein Stø­le har med seg 30 år gam­le Lot­te Fred­rik­sen Sylte­vik, også hun opp­vokst i sør­lands­byen. Hun var sist ho­tell­di­rek­tør på Smart­ho­tell i Oslo.

– Jeg øns­ker å ska­pe et ho­tell i sam­ar­beid med Mandal kom­mu­ne og Bu­en kul­tur­hus. Hvis vi får det­te pro­sjek­tet vil jeg star­te al­le­re­de til som­mer­en, sier Sylte­vik til Lin­des­nes.

Ho­tel­let er plan­lagt over to ut­byg­gin­ger. Først kom­mer det 80 rom og 160 senge­plas­ser. De­ret­ter er det op­sjon på 80 nye rom i lø­pet av fem år.

Svein Stø­le had­de i 2015 en for­mue på 7,1 mil­li­ar­der. Det fø­rer han opp på fjerde­plass på inn­tekts­top­pen i Nor­ge, bak Trond Mohn, Gus­tav Mag­nar Witzøe og Kjell In­ge Røk­ke.

Stø­le er grunn­leg­ger av meg­ler­hu­set Pa­re­to, og had­de også en netto­inn­tekt på 238 mil­lio­ner kro­ner i 2015, noe som var tred­je høy­est i Nor­ge ved sis­te of­fi­si­el­le lig­nings­tall.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Mandal kom­mu­ne øns­ker et ho­tell ved si­den av kul­tur­hu­set. Det skal de nå få.

SCANPIX FOTO: NTB

Svein Stø­le fra Mandal vil byg­ge ho­tell i hjem­byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.