Følg konge­be­sø­ket i dag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRIS­TI­NA ØST­TVEIT

I dag er det klart for stor­fint be­søk når Hans Ma­jes­tet Kong Ha­rald gjes­ter Sør­lan­det. Konge­be­sø­ket kan du føl­ge di­rek­te på fvn.no.

Hans Ma­jes­tet Kong Ha­rald lan­der på Kje­vik ved 10-ti­den man­dag for­mid­dag. Først blir det be­søk i Ven­ne­sla og Song­da­len, før tu­ren går til Ha­rald­vi­gen om etter­mid­da­gen.

Fædre­lands­ven­nen sen­der di­rek­te fra hele konge­be­sø­ket, og sen­din­gen kan du føl­ge på fvn.no.

– Det er ik­ke så ofte vi får konge­be­søk her på Sør­lan­det. Men når det skjer, er det vik­tig at vi dek­ker det skik­ke­lig i alle ka­na­ler. Vi har en me­get po­pu­lær kon­ge, så jeg er sik­ker på at man­ge øns­ker å få med seg be­gi­ven­he­ten, selv om de ik­ke har mu­lig­het til å møte opp på ste­de­ne ma­jes­te­ten be­sø­ker, sier ny­hets­re­dak­tør Jo­nas Mjaa­land i Fædre­lands­ven­nen.

– På en man­dag er man­ge på jobb og sko­le, da sy­nes vi det er fint å kun­ne gi le­ser­ne mu­lig­he­ten til å være med på di­rek­ten gjen­nom hele da­gen, leg­ger han til.

Konge­pa­ret be­søk­te Kris­tian­sand på sin ju­bi­le­ums­rei­se i juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.