– Stil­ler oss und­ren­de

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

●● Opp­vekst­sek­to­ren un­der­stre­ker at det kun er fag­li­ge vur­de­rin­ger som lig­ger bak struk­tur­ved­ta­ket.

De sier at å øke kva­li­te­ten i un­der­vis­nin­gen for alle, vil gå ut over skole­vei­en til et mindre­tall. Det skal dreie seg om noen ti­tall ele­ver.

– Jeg har re­spekt for at po­li­ti­et og Trygg Tra­fikk ut­ta­ler seg om tra­fi­ka­le for­hold, men stil­ler meg noe und­ren­de til at de ut­ta­ler seg om selve struk­tur­sa­ken. De har ik­ke fore­spurt oss, men er bedt om å ut­ta­le seg fra en grup­pe for­eld­re. Så vi re­gist­re­rer det de sier, men stil­ler oss noe und­ren­de, sier saks­be­hand­ler Svein To­re Kver­nes fra opp­vekst­di­rek­tø­rens stab.

– Vi står for for­svar­lig­he­ten. Det vil være noen ut­ford­rin­ger rundt tra­fikk­sik­ker­het og skole­vei rundt i kom­mu­nen som er på nivå med det­te. Men det er ik­ke sik­kert det er øns­ke­lig el­ler rik­tig å sik­re alt i alle bau­ger og kan­ter, når man ser det sto­re bil­det. Og strek­nin­gen er i bruk som skole­vei al­le­re­de i dag, sva­rer Kver­nes.

Se­nior­råd­gi­ve­ren un­der­stre­ker at for­eld­re­ne har mu­lig­het til å prø­ve lov­lig­he­ten i ved­ta­ket. Dess­uten at de har et fler­tall av sko­lens for­eld­re i ryg­gen.

ARKIVFOTO

Fædre­lands­ven­nen har tid­li­ge­re om­talt den­ne grup­pa for­eld­re og barn som pro­te­ste­rer mot sam­lo­ka­li­se­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.