Ro­ses for inn­sat­sen da lå­ven brant

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEI­NAR VINDSLAND

Brann­ve­se­net i Grimstad skry­ter av inn­sat­sen til si­vi­le un­der låve­brann lør­dag kveld.

– Det kun­ne gått vel­dig ille, sa ut­ryk­nings­le­der Jo­nas To­bias­sen i Grimstad brann­ve­sen til Fædre­lands­ven­nen lør­dag.

Klok­ken 19.03 meld­te Ag­der po­liti­dis­trikt om låve­brann på Torp i Red­dal i Grimstad.

Na­bo­en til går­den satt på ve­ran­da­en i vår­sola og så plut­se­lig røyk sti­ge opp fra lå­ven. Det for­klar­te lå­vens ei­er To­bias­sen på te­le­fon. Na­bo­en vars­let, og de to fikk sam­men kob­let fra slan­ge fra vann­ings­an­leg­get på jor­det og bruk­te det til å be­kjem­pe flam­me­ne. En stund var det kri­tisk, for det lig­ger bo­lig­hus like ved si­den av.

– Vi må få skry­te av den inn­sat­sen som ble gjort. Da brann­ve­se­net an­kom ste­det, var bran­nen i prak­sis sluk­ket, og det enes­te vi be­høv­de å gjø­re var litt etter­sluk­king og noe ri­ving, sier Jo­nas­sen.

Un­der sluk­nings­ar­bei­det fikk de to men­ne­ne noe røyk i seg, men ik­ke mer enn at de fikk den nød­ven­di­ge helse­hjel­pen av am­bu­lanse­per­so­nell på ste­det.

Det be­fant seg ver­ken men­nes­ker el­ler dyr i lå­ven da bran­nen brøt ut. År­sa­ken til bran­nen er fore­lø­pig ik­ke klar, men Jo­nas­sen sier po­li­ti­et har star­tet etter­forsk­ning med av­hør av de in­volver­te.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Brann­ve­se­net treng­te bare å dri­ve litt etter­sluk­king da de kom fram.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.