Tap­per ned Je­gers­berg­vann

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no -

For­sva­ret tar in­gen sjan­ser et­ter at folk har fun­net me­tall­res­ter i vann­kan­ten i Øvre Je­gers­berg­vann.

– Van­net blir tap­pet ned slik at det blir let­te­re for For­sva­ret å gjen­nom­føre sitt ar­beid. Det blir tap­pet ned med rundt 1,5 me­ter så vann­kan­ten blir til­gjen­ge­lig, sier Trond Jo­han­son, na­tur­for­val­ter i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Bak­grun­nen er at det er fun­net me­tall­res­ter i vann­kan­ten i Øvre Je­gers­berg­vann (også kalt Pa­pir­mølle­van­net).

Me­tall­res­te­ne kan ha kom­met fra For­sva­rets ak­ti­vi­tet i om­rå­det.

– Det er ik­ke noen grunn til å tro at det er am­mu­ni­sjon i van­net. Da had­de om­rå­det blitt sper­ret av, sier Jo­han­son.

RYDDET OPP

Det er For­svars­bygg som er an­svar­lig for ar­bei­det. Pro­sjekt­le­der Har­ry Helle­bust var ik­ke til­gjen­ge­lig fre­dag for­mid­dag, men av­de­lings­le­der Tor­bjørn Hen­rik­sen be­kref­ter at de skal søke i om­rå­det i ti­den fram­over.

For­sva­ret har de sis­te åre­ne gjen­nom­ført en stor­stilt opp­ryd­ding av Je­gers­berg. Må­let har vært å fjer­ne alle res­ter fra den gang om­rå­det var sky­te- og øvings­felt for For­sva­ret.

I 2015 over­tok Kris­tian­sand kom­mu­ne Je­gers­berg.

– De fikk fjer­net det al­ler mes­te og til­bake­ført om­rå­det på en vel­dig god måte, sier Trond Jo­han­son.

FIKSER DEMNINGEN

Je­gers­berg­vann er et po­pu­lært tur­mål i Kris­tian­sand og et om­rå­de der kom­mu­nen leg­ger til ret­te for fri­lufts­liv. Kris­tian­sand kom­mu­ne har blant an­net be­slut­tet at demningen skal ut­bed­res, men det skjer ik­ke i den­ne om­gang.

– Vi har pla­ner som skal god­kjen­nes av NVE. Får vi dem god­kjent, kan vi kom­me i gang med ar­bei­det tid­ligst nå i høst, sier Mo­ni­ca Fred­vik, vass­drags­tek­nisk an­svar­lig i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Pro­ble­met i Je­gers­berg­vann har vært at demningen lek­ker. På som­mer­en har de­ler av van­net der­for blitt om­dan­net til en sump.

FOTO: KJETIL REITE

Det er For­sva­ret som nå tap­per ned Je­gers­berg­vann med et par me­ter for å kun­ne un­der­sø­ke om van­net er for­uren­set. For­sva­ret solg­te fri­lufts­om­rå­det til Kris­tian­sand kom­mu­ne i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.