Por­ten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: STEI­NAR VINDSLAND stei­nar.vindsland@fvn.no -

, står det i til­syns­rap-

UPROFESJONELT

Fyl­kes­man­nen me­ner også det « er uprofesjonelt både fra barne­vern­tje­nes­ten og ABUP», når Abup trek­ker seg ut og over­la­ter an­sva- ret til barne­vern­tje­nes­ten og me­ner de ik­ke har hatt en god nok kom­mu­ni­ka­sjon med for­eld­re­ne.

For­eld­re­ne har nå fått til et fint sam­ar­beid med Abup i Kris­tian­sand, og vil ald­ri mer til­ba­ke til Aren­dal. De sy­nes det er fint at Fædre­lands­ven­nen skri­ver om sa­ken, slik at and­re for­eld­re får rede på at sli­ke ting fak­tisk skjer, at det kan skjæ­re seg helt med be­hand­le­ren, men også at det går an å byt­te.

MOBBING

– Nå vet vi at søn­nen vår had­de blitt ut­satt for mobbing gjen­nom hele barne­sko­len, både ver­balt og fy­sisk. Han har sym­pto­mer på post­trau­ma­tisk stress­li­del­se og det var det­te som var pro­ble­met. Iso­la­sjo­nen og data­spil­lin­gen var bare sym­pto­mer, ik­ke år­sak, sier mor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.