– Alt tok vel­dig lang tid

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEI­NAR VINDSLAND

Pa­si­ent­om­bu­det ga til slutt opp å få svar fra Abup Aren­dal, og rap­por­ter­te sa­ken inn for fyl­kes­man­nen som opp­ret­tet til­syns­sak.

– Alt tok vel­dig lang tid. Når hen­sik­ten med dia­log er å ska­pe til­lit, blir en slik si­tua­sjon svært uhel­dig, sier se­nior­råd­gi­ver hos Pa­si­ent- og bru­ker­om­bu­det i Ag­der, Ka­rin Hel­le Pet­ter­sen. Hun bi­stod for­eldre­pa­ret for å prø­ve å få løst kon­flik­ten med Abup. Det tok fle­re må­ne­der uten at Abup gjor­de hva de lo­vet; å skri­ve og le­ve­re ut et no­tat om sitt syn på si- tua­sjo­nen.

Hun me­ner det il­lust­re­rer et sen­tralt po­eng helse­ve­se­net fort­satt syn­der mot for ofte:

– Bru­ker­med­virk­ning! Pa­si­en­tog bru­ker­ret­tig­hets­lo­ven er helt krys­tall­klar på at helse­per­so­nell skal sam­ar­bei­de, in­for­me­re og lyt­te til pa­si­en­ter og på­rø­ren­de, sier hun.

I den­ne sa­ken ble det et­ter hvert kri­tisk at det tok så lang tid, si­den søn­nen had­de sto­re pro­ble­mer og fle­re gan­ger sa han ik­ke øns­ket å leve leng­re.

– Opp­sum­me­rings­no­ta­tet et­ter endt be­hand­ling om­tal­te blant an­net for­eld­re­ne på en kren­ken­de måte og inne­holdt også urik­ti­ge opp­lys­nin­ger. Det­te ble for­eld­re­ne først kjent med da de ba om ut­le­ve­ring av jour­na­len. Der­som de had­de vært gjort kjent med inn­hol­det i no­ta­tet un­der­veis i be­hand­lin­gen had­de de hatt mu­lig­het til å bi­dra på en mer kon­struk­tiv måte i søn­nens be­hand­lings­opp­legg, sier Hel­le Pet­ter­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.