For­står fyl­kes­man­nens kri­tikk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEI­NAR VINDSLAND

Be­hand­le­ren ved Abup Aren­dal øns­ker ik­ke å kom­men­te­re kri­tik­ken mot ham, og over­la­ter til av­de­lings­le­der Karl Erik Karl­sen å sva­re:

– Vi for­står fyl­kes­man­nens kri­tikk, og tar den til etter­ret­ning. Den- ne sa­ken er be­hand­let i vårt kva­li­tets­råd og gjen­nom­gått i le­der­møte. Vi vil ta lær­dom av den, sier Karl­sen som ik­ke øns­ker å kom­men­te­re en­kelt­punk­ter i kri­tik­ken.

– Hvor­dan er mu­lig­he­ten for å byt­te be­hand­ler når det opp­står dår­lig kje­mi og kom­mu­ni­ka­sjon?

– Det er mu­lig, og vi gjør det med ujev­ne mel­lom­rom. Sam­ti­dig er det ge­ne­relt slik at vi ik­ke auto­ma­tisk god­tar skif­te av be­hand­ler, der­som det gjø­res for å unn­gå re­le­vant mot­stand i pro­ses­sen. Det kan være lett­vint å byt­te be­hand­ler, men det er ik­ke all­tid det lø­ser pro­ble­me­ne, sier Karl­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.