Har el­gen Or­var gått fra Bygland til Trøn­de­lag?

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRIS­TI­NA ØST­TVEIT chris­ti­na.ost­tveit@fvn.no -

Da elg­røk­ter Per Jo­hans­son ved Elg­tun les­te ar­tik­ke­len om den tam­me el­gen i Trøn­de­lag, tenk­te han umiddelbart på sin egen sav­ne­de elg. Er det­te den røm­te el­gen Or­var?

– Om Or­var skul­le ha duk­ket opp i Trøn­de­lag vil­le være helt utro­lig. Det­te vil­le vært en ver­dens­sen­sa­sjon. Da må han i så fall ha vand­ret nær­me­re hund­re mil, men mi­rak­le­nes tid er ik­ke for­bi, sier Jo­hans­son til Fædre­lands­ven­nen.

15.ok­to­ber i fjor røm­te de to el­ge­ne Ol­ga og Or­var fra Elg­tun i Bygland. I mars duk­ket plut­se­lig Ol­ga opp igjen i elg­par­ken – til stor gle­de og for­und­ring. Or­var der­imot har ik­ke latt høre fra seg, og det er høyst usik­kert hva som har skjedd med elg­ok­sen.

Men da VG for­tal­te his­to­ri­en om den unor­malt tam­me el­gen i Trøn­de­lag, rea­ger­te elg­røk­te­ren i Bygland straks:

– Det­te er en elg som er vel­dig lik Or­var. Vi har et lite håp om at den­ne har en at­ferd som ty­der på at den har vært mye med men­nes­ker, sier Jo­hans­son.

Et­ter å ha lest ar­tik­ke­len tok han kon­takt med både Mat­til­sy­net og vilt­nemn­da i Trøn­de­lag.

– Mat­til­sy­net har ut­stedt en fel­lings­til­la­tel­se, men jeg har bedt om at en ve­te­ri­nær sjek­ker el­gen med scan­ner. Alle tam-el­ger har en chip i nak­ken, for­kla­rer Jo­hans­son.

Det var Sver­re Dah­len As­pe­nes og kjæ­res­ten som opp­da­get el­gen i vei­kan­ten ved Tors­bjørk­da­len i Meråker. Bil­de­ne vi­ser As­pe­nes som både klap­per og ma­ter el­gen.

– Det var vel­dig spe­si­elt. Jeg har ald­ri opp­levd noe lig­nen­de. Jeg ble nes­ten trygg på den. At jeg både fikk klap­pet og ma­tet den, er litt sur­rea­lis­tisk. Det var jo ak­ku­rat som om man stod der med en hest sier As­pe­nes til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: KJERSTI DENGERUD

Bil­det av Sver­re Dah­len As­pe­nes som klap­per el­gen i Meråker i NordTrøn­de­lag har vært i en rek­ke medi­er de sis­te da­ge­ne. Elg­røk­ter Per Jo­hans­son ved Elg­tun i Bygland har et ør­lite håp om at det­te kan være den røm­te ta­mel­gen Or­var.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.