By­del i Ven­ne­sla til to mil­li­ar­der

500 bo­li­ger og kjøpe­sen­ter med 250 ar­beids­plas­ser. For fem­te gang for­sø­ker To­re Gus­tav Dri­ve­nes å få ja til ti­de­nes ut­byg­ging i Ven­ne­sla.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE R. ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

– Vi ska­per noe helt unikt i Ven­ne­sla. Et pul­se­ren­de mil­jø med bo­li­ger, for­ret­nin­ger og be­drif­ter, men sam­ti­dig nær­het til vann og grønt­om­rå­der, sier To­re Gus­tav Dri­ve­nes til Fædre­lands­ven­nen.

Dri­ve­nes lan­se­rer i prak­sis en helt ny by­del i Ven­ne­sla. Det er snakk om in­ves­te­rin­ger på rundt to mil­li­ar­der kro­ner. Huns­øya Park er nav­net. Dri­ve­nes vil byg­ge kjøpe­sen­ter på 30.000 kvad­rat­me­ter og opp mot 500 bo­li­ger.

Ny rund­kjø­ring kom­mer på fyl­kes­vei 405, samt to nye gang­bro­er over elva mot sen­trum.

Han sy­nes det er trist at pla­ne­ne ik­ke er gjen­nom­ført før.

– Mandal har for ek­sem­pel stop­pet mye han­dels­lek­ka­sje grun­net byg­ging av kjøpe­sen­ter. Nå hå­per jeg vi en­de­lig kan få tatt et stort steg fram­over også i Ven­ne­sla, sier Dri­ve­nes.

I over 12 år har han plan­lagt, og stort sett fått nei el­ler blitt bedt om å ut­re­de mer. I juli 2005 skrev Fædre­lands­ven­nen den førs­te sa­ken om Dri­ve­nes sine pla­ner på Huns­øya.

FRA HELE SØR­LAN­DET

Nå har han sendt den en­de­li­ge pla­nen for Huns­øya Park over til Ven­ne­sla kom­mu­ne. Må­let er å åpne kjøpe­sen­te­ret to år et­ter at po­li­ti­ker­ne en­de­lig god­kjen­ner pla­nen

– Jeg tror po­li­ti­ker­ne er frem­over­len­te og ser mu­lig­he­ter. På Huns­øya kan vi ska­pe noe helt unikt i lands­de­len, der man smel­ter sam­men et mo­der­ne kjøpe­sen­ter med spen­nen­de bu­tik­ker og kon­sep­ter i de gam­le fab­rikk­byg­nin­ge­ne på Huns­fos. Det­te vil trek­ke hand­len­de fra hele Sør­lan­det, sier Dri­ve­nes og fort­set­ter:

– Det vik­ti­ge er ik­ke hvor folk hand­ler i Ven­ne­sla, men at de hand­ler i Ven­ne­sla. Kon­kur­ran­sen in­nen all han­del er knall­tøff, og det må tas sto­re og rik­ti­ge grep for å stop­pe han­dels­lek­ka­sjen. Kjøpe­sen­te­ret må være stort nok til å lok­ke na­sjo­na­le ak­tø­rer. Da kan vi ska­pe 250 ar­beids­plas­ser og sam­ti­dig øke han­de­len i da­gens sen­trum. sier To­re Gus­tav Dri­ve­nes.

MYE MOT­STAND

Men i kom­mu­nen er det ik­ke ak­ku­rat ju­bel å høre:

– Vi skal få til en po­li­tisk av­kla­ring i juni, men hø­ring er for tid­lig å love. Nå må vi se på kva­li­te­ten på pla­nen før vi av­gjør om den kan pas­se­re, sier plan­sjef Ei­vind Mau­land i Ven­ne­sla kom­mu­ne.

Dri­ve­nes fikk sin førs­te plan stop­pet for­di fyl­kes­kom­mu­nen var mot kjøpe­sen­ter uten­for sen-

rer:

– Vi er av­hen­gig av og glad for at pri­va­te ak­tø­rer vil sat­se i Ven­ne­sla, men jeg har ut­talt meg kri­tisk om kjøpe­sen­ter på Huns­øya. Vi har ven­tet len­ge på Dri­ve­nes sin plan og er glad den kom­mer. Uto­ver det kan jeg ik­ke si noe om en plan jeg ik­ke har sett. trum al­le­re­de i 2009.

I 2011 end­ret Ven­ne­sla kom­mu­ne sin kom­mune­plan slik at Huns­øya ble en del av sen­trum. Da Dri­ve­nes kom til­ba­ke med sin plan, sa po­li­ti­ker­ne nei. Nå vil­le de kun ha stor­han­del på Huns­øya.

I 2015 le­ver­te Dri­ve­nes pla­nen i en ny ver­sjon igjen. Da nek­tet kom­mu­nen å ta i mot den for­di den måt­te opp­da­te­res og at kva­li­te­ten var for dår­lig. Mye har hand­let om nye reg­ler og flom­sik­ring.

Si­den har det vært man­ge ut­red­nin­ger og mye kor­re­spon­dan­se. Nå er ut­byg­gin­gen plan­lagt for minst 1000-års­flom.

FOTO: RAMBØLL

Huns­øya park sett fra nord. Legg mer­ke til den sto­re rund­kjø­rin­gen til venst­re. Den er­stat­ter da­gens inn­kjø­ring til Huns­øya. In­ne på øya plan­leg­ger God Driv AS 500 lei­lig­he­ter og kjøpe­sen­ter på 30.000 kvm. I front ser du gang­bro­ene over elva.

Krfs ord­fø-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.