Uia-top­per lan­se­rer Om­land og Hen­rik­sen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Ik­ke si­den Jens Haug­land gikk av som kom­mu­nal­mi­nis­ter i 1965, har Ag­der vært re­pre­sen­tert i en Ap-re­gje­ring. Nå lan­se­res da­gens stor­tings­re­pre­sen­tan­ter fra Vest-ag­der som ak­tu­el­le.

– Vi har ab­so­lutt per­soner å spør­re, sier andre­kan­di­dat på lis­ten og nå­væ­ren­de stor­tings­re­pre­sen­tant, Odd Om­land.

– Hvem da?

– Du får meg ik­ke til å si navn. Det er ik­ke ti­den for det.

– IMPONERENDE JOBB

Kan­skje kan grun­nen til hans be­skje­den­het være at han selv er ak­tu­ell. I alle fall lan­se­rer første­ama­nu­en­sis på UIA og tid­li­ge­re po­li­tisk re­dak­tør i Fædre­lands­ven­nen, Jon P. Knud­sen, Om­land som en høyst ak­tu­ell kan­di­dat.

– Om­land har im­po­nert med sin jobb i næ­rings­ko­mi­te­en i den­ne pe­rio­den på Stor­tin­get. Han har bred er­fa­ring i lo­kal- og re­gio­nal­po­li­tik­ken, ik­ke minst gjen­nom Lis­ter­rå­det. Og nå gjen­nom riks­po­li­tik­ken. Han bør i alle fall være ak­tu­ell i en stats­sek­re­tær­stil­ling, sier Knud­sen.

LAN­SE­RER HILDE

Han me­ner også Ka­ri Hen­rik­sen er dyk­tig nok som stats­råd, for ek­sem­pel in­nen helse. Hen­rik­sen har tid­li­ge­re vært stats­sek­re­tær i helse- og om­sorgs­de­par­te­men­tet.

– Men ut over dis­se to, kan jeg ik­ke se at Ap har and­re navn på Sør­lan­det.

– Hva med stil­lin­ger som stats­sek­re­tær og råd­gi­ve­re?

– Her er det na­tur­lig å nev­ne Astrid Hilde som fram­står me­get dyk­tig. Ran­di Øver­land og Met­te Gun­der­sen bør igjen være ak­tu­el­le. Også Jon Rolf Næss er et me­get godt navn med hans kunn­ska­per in­nen riks­po­li­tik­ken, sier Knud­sen.

PEKER OGSÅ På OM­LAND

Også pro­fes­sor i stats­vi­ten­skap på UIA, Dag Ing­var Ja­cob­sen, peker på Om­land som ak­tu­ell stats­råd både in­nen næ­ring og sam­ferd­sel.

– Han har et­ter hvert fått me­get god po­li­tisk er­fa­ring og har stor til­lit i man­ge par­ti­er, sier han.

Ja­cob­sen tror der­imot ik­ke

Hen­rik­sen er ak­tu­ell, det måt­te mer være som stats­sek­re­tær el­ler råd­gi­ver.

GJEN­NOM­SLAG FOR MYE

Lands­møte­top­pe­ne fra sør, Ka­ri Hen­rik­sen og Odd Om­land fra Vest-ag­der og In­ge Tellef Mør­land og Ceci­lie Hans­sen fra AustAg­der, me­ner å ha fått stort ut­slag for sør­lands­sa­ker i det nye pro­gram­met. De opp­sum­me­rer noen av sine sa­ker slik:

■ Nye Vei­ers pro­sjek­ter skal full­fø­res og sel­ska­pet vi­dere­fø­res.

■ Krav om stat­lig støt­te til data­lag­rings­sen­te­ret i Ven­ne­sla.

■ Akutt­be­red­ska­pen skal be­stå ved syke­hu­set i Flekke­fjord.

■ Kraft­kom­mu­ne­ne skal be­hol­de den verdi­skap­ning pro­duk­sjo­nen gir dem.

■ Heime­ver­nets øko­no­mi skal styr­kes.

– Vi har fått gjen­nom­slag for 95 pro­sent av våre sa­ker, sier Om­land.

Beg­ge fyl­kes­par­ti­ene inn­ser at de går inn en tøff valg­kamp der det i beg­ge fyl­ker hand­ler om å sik­re to re­pre­sen­tan­ter. Om­land er in­ne på et ut­jev­nings­man­dat som det slett ik­ke er sik­kert slår til igjen.

Og i aust skal de job­be hardt for å få inn Ceci­lie Hans­sen.

– Her vil alle stem­mer tel­le. Vi er ik­ke fle­re i vårt fyl­ke enn at vi må kjem­pe hardt for å få det til, sier Mør­land.

Når vi spør de fire hvil­ke ko­mi­te­er de øns­ker å kom­me inn i i nes­te pe­rio­de, sier Om­land at han fort­satt øns­ker næ­rings­ko­mi­te­en. Hen­rik­sen sier jus­tis­sek­to­ren er in­ter­es­sant.

Mør­land me­ner en rek­ke ko­mi­te­er er spen­nen­de for ham, mens Hans­sen øns­ker seg ko­mi­te­en in­nen ut­dan­nel­se.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Gjen­gen fra Ag­der ba­kerst i lands­møte­sa­len i hel­ga, f.v. Ka­ri Hen­rik­sen, Odd Om­land, Ceci­lie Hans­sen og Tellef In­ge Mør­land. De me­ner å ha fått gjen­nom­slag for det mes­te i parti­pro­gram­met. Men stats­råds­kan­di­da­ter fra Sør­lan­det er ik­ke tema.

Pro­fes­sor i stats­vi­ten­skap på UIA, Dag Ing­var Ja­cob­sen

Første­ama­nu­en­sis på UIA, Jon P. Knud­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.