Kan noen skru på ly­set i det sorte hul­let?

I hel­gen har vi sett et ar­bei­der­par­ti som strut­ter av selv­til­lit og kamp­lyst. Men på ett vik­tig punkt slår Ag­der-ben­ken blik­ket ned.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KULTURREDAKTØR karen.blaage­stad@fvn.no 995 23 158

Vi vet jo at de ik­ke vil sva­re. Først og fremst for­di de ik­ke vil ha sli­ke vans­ke­li­ge spe­ku­la­sjo­ner i media. Men vi mis­ten­ker også at det er for­di de ik­ke har vel­dig gode svar. Og det­te li­ker de ik­ke å lese, det­te kom­mer de røde til å ir­ri­te­re seg helt grøn­ne over, men det må sies: Hvis Ap kom­mer i po­si­sjon be­tyr det ik­ke at Sør­lan­det kom­mer i po­si­sjon.

For når vi frekt og frei­dig spør dem om hvil­ke sør­len­din­ger som blir stats­rå­der el­ler stats­sek­re­tæ­rer, så ser de rett ned i bor­det.

Vi får ik­ke noen navn, bort­sett fra at fyl­kes­ord­fø­rer i Aust-ag­der Tellef In­ge Mør­land re­fe­re­rer til en Vg-ar­tik­kel hvor Astrid Aas-hans­sen var nevnt. Hun var stats­sek­re­tær i Jus­tis­de­par­te­men­tet fra 2005 til 2013 Hun er rik­tig­nok fra Lil­le­sand, men har bodd så len­ge i Oslo at det gjel­der fak­tisk ik­ke. Det blir som å på­stå at næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land er fra Aren­dal - og ik­ke Ber­gen. El­ler at Gre­te Fa­re­mo var en sør­lands­stats­råd.

Det­te er jo som kjent ik­ke bare et Ap-pro­blem. Sør­len­din­ger har ik­ke vært nok i mak­tens kor­ri­do­rer, ver­ken un­der blå el­ler røde re­gje­rin­ger. Ti­ne Sund­toft var en gans­ke ano­nym stats­råd før hun gjor­de en god jobb med Pa­ris-av­ta­len, og slut­tet. Ans­gar Gab­ri­el­sen. Jon Lille­tun. Det er for langt mel­lom dem. Vi er den glem­te lands­de­len. Det sorte hul­let.

Ag­der-ben­ken er godt for­nøy­de med lands­mø­tet. De me­ner de har fått gjen­nom­slag for vik­ti­ge sa­ker som for ek­sem­pel økte be­vilg­nin­ger til heime­ver­net som fø­ler seg bort­imot ra­sert, fort­satt akutt­ki­rur­gi ved Flekke­fjord, sam­ling rundt sat­sin­gen på Ag­der Elect­ric City, at ved­tat­te vei­ut­byg­gin­ger gjen­nom Nye Vei­er skal fort­set­te (men så skal sel­ska­pet eva­lu­eres), at kraft­kom­mu­ne­ne fort­satt skal få be­hol­de mye av sin verdi­skap­ning, og så – en gjen­nom­gang av fi­nan­sie­rin­gen av uni­ver­si­te­te­ne for å hind­re at det blir A- og B-uni­ver­si­te­ter.

●● Det er vik­ti­ge sa­ker for lands­de­len, in­gen tvil om det. Men hvis de kom­mer i po­si­sjon et­ter val­get – hvem skal gjen­nom­føre det­te? Vil Sør­lan­det bli tatt med i det gode sel­skap? Vil det sit­te noen rundt re­gje­rings­bor­det som lå­ner øre til Ag­der, og som snak­ker vår sak? Som har di­rek­te til­gang til stats­mi­nis­te­ren?

●● Det er på Stor­tin­get po­li­tik­ken ved­tas. Men kraf­ten og tem­po­et og iverk­set­tin­gen og prio­ri­te­rin­gen står re­gje­rin­gen for og det er rundt stats­råds­bor­det man kjem­per om pen­ge­ne på stats­bud­sjet­tet. Og ved­tak og in­ten­sjo­ner er in­gen­ting verd uten be­vilg­nin­ger.

●● Det slad­res litt om noen navn. Kan Søg­nes Astrid Hilde ten­kes å gjø­re en god jobb i re­gje­rings­ap­pa­ra­tet? Byk­le-ord­fø­rer Jon Rolf Næss? Odd Om­land? Kan NODE­le­de­ren hen­tes inn? An­ne Gre­te El­ling­sen har en for­tid som Appo­li­ti­ker og det har også Ag­der Ener­gis Tom Ny­sted, slad­rer noen dris­ti­ge stem­mer. Met­te Gun­der­sen, vil hun prø­ve seg i Oslo igjen? Ka­ri Hen­rik­sen er en ve­te­ran, men hun har gitt opp og sier at hun skal byg­ge de som kom­mer et­ter hen­ne. Men er «de» – hvis de fin­nes – kla­re til høs­ten?

●● Vi vet jo ik­ke. Vi kjen­ner bare his­to­ri­en og der har ik­ke Ar­bei­der­par­ti­et på Ag­der klart å le­ve­re stats­rå­der på len­ge. Kan­skje er den sen­tra­le Ap-le­del­sen blin­de. Men da må Ag­der-po­li­ti­ker­ne få dem til å se. Og så – over­be­vi­se oss sør­len­din­ger om at Ap i po­si­sjon be­tyr Sør­lan­det i po­si­sjon. Skru på ly­set i det sorte hul­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.